Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Amer Sports Oyj:n (jäljempänä ”Amer Sports” tai ”yhtiö”) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Amer Sportsin yhtiöjärjestystä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015. Amer Sports noudattaa hallinnointikoodia poikkeuksetta. Hallinnointikoodi on julkaistu osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 on laadittu noudattaen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 sekä arvopaperimarkkinalakia (7 luvun 7 §). Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu erillään toimintakertomuksesta. Hallituksen tarkastusvaliokunta on tarkastanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, ja Amer Sportsin tilintarkastaja Ernst & Young Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2016

Yleistä

Osakeyhtiölain ja Amer Sportsin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön valvonta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat Amer Sportsin valvontaan ja hallintoon osallistumalla päätöksentekoon yhtiökokouksissa. Yhtiökokoukset kutsuu koolle yhtiön hallitus. Tämän lisäksi yhtiökokous kutsutaan koolle, jos Amer Sportsin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti pyytävät.

Amer Sportsin osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisäksi Amer Sportsilla on Level I American Depositary Receipt (”ADR”) -ohjelma. ADR-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa. Kaksi ADR-todistusta vastaa yhtä Amer Sportsin osaketta.