Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

Amer Sports Oyj
OSAVUOSIKATSAUS
27.4.2012 klo 13.00
Tammi-maaliskuu 2012

  • Liikevaihto oli 489,8 milj. euroa (tammi-maaliskuu 2011: 449,1 milj. e). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 7 %.
  • Kasvu oli nopeinta Asusteissa (+29 %), Jalkineissa (+13 %) ja Yksilöpallolajeissa (Mailapelit ja Golf, +8 %). Liikevaihdon kasvua heikensi Talviurheiluvälineet.
  • Liiketulos oli 29,0 milj. euroa (25,7), +9 % vertailukelpoisin valuutoin.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,13).
  • Nettorahavirta investointien jälkeen oli 97,4 milj. euroa (87,1).
  • Nettovelkaantumisaste oli 57 % (31.12.2011: 47 %).

NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Vuonna 2012 Amer Sports jatkaa investointeja pitkän aikavälin strategiansa toteuttamiseen ja kannattavan kasvun ylläpitämiseen. Yhtiö keskittyy erityisesti Amer Sportsin vahvojen brändien hyödyntämiseen asusteissa, jalkineissa ja lisävarusteissa sekä kasvuun kehittyvillä markkinoilla.
Amer Sports odottaa laaja-alaista myynnin kasvua ja kannattavuuden parantumista useimmissa liiketoiminta-alueissa vuonna 2012. Poikkeuksena on Talviurheiluvälineet, missä myöhäisestä ja leudosta kaudesta 2011/2012 (erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Euroopassa) johtuen ennakkotilauksien odotetaan vähenevän ja tämän arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti myös kannattavuuteen. Vuonna 2010 aloitettu Talviurheiluvälineiden toiminnan tehostamisohjelma etenee suunniteltua nopeammin ja auttaa osaltaan lieventämään ennakkotilausten laskun negatiivisia vaikutuksia.
Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011 linjassa konsernin 5 %:n vuosikasvutavoitteen kanssa. Amer Sportsin vahvojen brändien hyödyntäminen asusteissa, jalkineissa ja lisävarusteissa jatkaa yhtiön kasvun pääasiallisena vauhdittajana.
AVAINLUVUT

Milj. e 1-3/2012 1-3/2011 Muutos
%
Muutos
%*)
2011
Liikevaihto 489,8 449,1 9 7 1 880,8
Bruttokate 216,3 194,6 11 9 817,4
Bruttokate-% 44,2 43,3 43,5
Liiketulos, yhteensä 29,0 25,7 13 9 135,5
Liikevoittomarginaali 5,9 5,7 7,2
Rahoitustuotot ja -kulut -5,0 -4,3 -20,5
Tulos ennen veroja 24,0 21,4 115,0
Katsauskauden tulos 18,7 17,1 90,9
Tulos/osake, e 0,15 0,13 0,71
Nettorahavirta
investointien jälkeen
97,4 87,1 -21,4
Omavaraisuusaste, % 40,8 47,4 45,6
Nettovelkaantumisaste, % 57 35 47
Henkilöstö kauden lopussa 7 158 6 804 5 7 061
Käytetty keskikurssi,
EUR/USD
1,31 1,37 1,39

*) Vertailukelpoisin valuutoin
TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
“Vuosi alkoi hyvin, ja kaikki liiketoiminta-alueemme etenivät kohti tavoitteitaan, poikkeuksena Talviurheiluvälineet. Olen erityisen tyytyväinen asusteiden ja jalkineiden kasvuun sekä myynnin elpymiseen Yksilöpallolajeissa, missä teimme selvää parannusta tennismailoissa. Lisäksi laajentuminen kehittyvillä markkinoilla jatkui suunnitelmien mukaan, ja myynti Venäjällä, Latinalaisessa Amerikassa ja Kiinassa kasvoi hyvin. Tätä kasvua tukivat jatkuvat investoinnit omaan vähittäismyyntiin.
Talviurheiluvälinemarkkinat ovat painuneet jossain määrin alaspäin johtuen epäsuotuisista sääolosuhteista ja odotamme ennakkotilausten määrän laskevan. Uskon kuitenkin toimenpiteisiimme, joilla parannamme Talviurheiluvälineiden toiminnan tehokkuutta.
Haemme jatkuvasti koko yrityksen kattavia synergiahyötyjä ja mittakaavaetuja jatkamalla toimintojen yhdistämisiä. Olemme esimerkiksi jatkaneet tuoteryhmäpohjaisen toimintamallin rakentamista asusteissa, jalkineissa ja lisävarusteissa. Lisäksi olemme ottaneet jakelua oman myyntiorganisaation hoidettavaksi useissa maissa missä olemme aikaisemmin käyttäneet kolmansia osapuolia jakelussa. Nämä toimenpiteet tukevat Amer Sportsin myynnin kasvua ja bruttokatteen parantumista, mutta kasvattavat liiketoiminnan kuluja etupainotteisesti.
Jatkamme strategiamme toteuttamista, sillä näemme sen toimivan.”
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Heikki Takala, puh. +358 9 7257 8210
CFO Jussi Siitonen, puh. +358 9 7257 8212
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Päivi Antola, puh. +358 9 7257 8233
PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 14.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 6937 9590, tunnuskoodi 1344897. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.amersports.com. Tallenne konferenssista on kuultavissa ja auki kirjoitettu teksti ladattavissa myöhemmin samassa www-osoitteessa. Tallenteen numero on (09) 2310 1650 ja koodi 1344897#.
TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2012 toisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 2.8.2012 noin klo 13.00.
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS
Amer Sportsin tammi-maaliskuun 2012 liikevaihto oli 489,8 milj. euroa (tammi-maaliskuu 2011: 449,1). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 7 %. Kasvu oli nopeinta Asusteissa (kasvu 29 %), Jalkineissa (kasvu 13 %) ja Yksilöpallolajeissa (aiemmin Mailapelit ja Golf, kasvu 8 %). Talviurheiluvälineiden myynti laski 9 %. Vertailukelpoisin valuutoin myynti kasvoi EMEAssa 4 %, Amerikassa 7 % ja Aasiassa 16 %.
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 1-3/
2012
1-3/
2011
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
2012
2011
Talvi ja ulkoilu 256,5 233,5 10 8 52 1 137,6
Pallopelit 173,6 159,0 9 6 36 511,0
Fitness 59,7 56,6 5 1 12 232,2
Yhteensä 489,8 449,1 9 7 100 1 880,8

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Liikevaihto markkina-alueittain

Milj. e 1-3/
2012
1-3/
2011
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
2012
2011
EMEA 226,7 214,1 6 4 46 917,6
Amerikka 205,7 186,4 10 7 42 742,1
Aasia 57,4 48,6 18 16 12 221,1
Yhteensä 489,8 449,1 9 7 100 1 880,8

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Bruttokate oli 44,2 % (43,3), ja se parani laaja-alaisesti.
Konsernin liiketulos oli 29,0 milj. euroa (25,7). Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 12,7 milj. euroa ja bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 4,4 milj. euroa. Liiketoiminnan kulujen kasvu sisältäen muut tuotot ja kulut vaikuttivat yhteensä noin -11,7 milj. eurolla liiketulokseen. Liiketoiminnan kuluja lisäsivät myyntimäärien kasvuun liittyvät myynti- ja jakelukustannukset, markkinointikustannukset sekä investoinnit omaan vähittäismyyntiin. Lisäksi yhtiö tavoittelee synergiahyötyjä ja mittakaavaetuja jatkuvalla toimintojen yhdistämisellä. Esimerkkejä tästä ovat asusteiden, jalkineiden ja lisävarusteiden tuoteryhmäpohjaisen toimintamallin rakentaminen ja jakelun ottaminen oman myyntiorganisaation hoidettavaksi useissa maissa missä yhtiö on aikaisemmin käyttänyt kolmansia osapuolia jakelussa. Nämä toimenpiteet tukevat Amer Sportsin myynnin kasvua ja bruttokatteen parantumista mutta kasvattavat liiketoiminnan kuluja etupainotteisesti. Valuuttakurssimuutoksilla oli noin 2,1 milj. euron negatiivinen vaikutus liiketulokseen.
Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 1-3/
2012
1-3/
2011
Muutos
%
2011
Talvi ja ulkoilu 10,7 9,3 15 118,5
Pallopelit 19,9 17,7 12 25,0
Fitness 3,9 3,3 18 10,3
Konsernihallinto*) -5,5 -4,6 -18,3
Liiketulos yhteensä 29,0 25,7 13 135,5

*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, palvelukeskus, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset. Ensimmäisellä neljänneksellä segmentin liiketappio kasvoi 0,9 milj. euroa, mihin vaikuttivat liiketoiminnan operatiivisten kulujen kasvu ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset.
Nettorahoituskulut olivat 5,0 milj. euroa (4,3). Niihin sisältyi nettokorkokuluja 4,5 milj. euroa (4,5). Kurssitappiot olivat 0,5 milj. euroa (kurssivoittoa 0,2). Tulos ennen veroja oli 24,0 milj. euroa (21,4) ja verot 5,3 milj. euroa (4,3). Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,13).
RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRTOJEN KEHITYS
Nettorahavirta investointien jälkeen (vapaa rahavirta) oli 97,4 milj. euroa (87,1). Käyttöpääoma väheni 89,4 milj. euroa (73,4). Varastot pienenivät 12,2 milj. euroa (kasvua 23,1) ja saatavat 129,4 milj. euroa (119,3).
Maaliskuun lopussa konsernin nettovelka oli 409,5 milj. euroa (31.12.2011: 391,6). Kasvu johtui 60,0 milj. euron hybridilainan takaisin lunastamisesta ja sen 7,2 milj. euron koroista, 38,9 milj. euron (36.4) osingoista ja valuuttajohdannaissuojausten arvonmuutoksista. Hybridilaina (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) laskettiin liikkeeseen 12.3.2009.
Korolliset velat olivat yhteensä 601,1 milj. euroa (31.12.2011: 470,4). Velat koostuivat lyhytaikaisesta velasta 197,2 milj. euroa ja pitkäaikaisesta velasta 403,9 milj. euroa. Konsernin korollisten velkojen keskimääräinen korko oli 3,6 % (31.12.2011: 3,6).
Lyhytaikainen velka sisältää pääasiassa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä 5,7 milj. euroa (31.12.2011: 23,4) ja yritystodistuksia 189,6 milj. euroa (194,2), joita Amer Sports on laskenut liikkeeseen Suomen markkinoille kausivaihtelusta johtuvan käyttöpääoman lisäyksen rahoittamiseksi. Yritystodistusohjelman kokonaislaajuus on 500 milj. euroa.
Rahat ja pankkisaamiset olivat 191,6 milj. euroa (31.12.2011: 78,8).
Vuonna 2011 otettu syndikoitu luotto koostuu 200 milj. euron sitovasta luottolimiitistä. Katsauskauden lopussa Amer Sports ei ollut käyttänyt luottolimiittiään.
Maaliskuussa 2012 Amer Sports laski liikkeeseen kaksi euromääräistä joukkovelkakirjalainaa. Pääomamäärältään yhteensä 150 milj. euron määräisten lainojen ehdot olivat seuraavat: 50 milj. euron laina vaihtuvalla korolla, laina erääntyy 6.3.2014; ja 100 milj. euron laina kiinteällä 4,125 %:n korolla, laina erääntyy 15.3.2016. Amer Sports hakee joukkovelkakirjoja otettaviksi kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Joukkovelkakirjalainoista saatavat varat käytetään lainojen takaisinmaksuun ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 40,8 % (31.12.2011: 45,6) ja nettovelkaantumisaste 57 % (31.12.2011: 47).
INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat 10,9 milj. euroa (9,3). Poistot olivat 9,7 milj. euroa (9.0). Koko vuoden investointien aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ennakoidaan olevan noin 50 milj. euroa (51,4).
LIIKETOIMINTASEGMENTIT
TALVI JA ULKOILU

Milj. e 1-3/2012 1-3/2011 Muutos
%
Muutos
%*)
2011
Liikevaihto
Talviurheiluvälineet 43,7 46,9 -7 -9 448,4
Jalkineet 104,1 91,1 14 13 287,7
Asusteet 51,2 38,9 32 29 191,6
Pyöräily 36,3 34,4 6 5 120,5
Urheiluinstrumentit 21,2 22,2 -5 -7**) 89,4
Liikevaihto yhteensä 256,5 233,5 10 8 1 137,6
Liiketulos yhteensä 10,7 9,3 15 17 118,5
Henkilöstö kauden lopussa 4 593 4 377 5 4 590

*) Vertailukelpoisin valuutoin
**) Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 9 % pois lukien vuonna 2011 myydyt liiketoiminnot
Talvi ja ulkoilu -segmentin liikevaihto oli katsauskaudella 256,5 milj. euroa (233,5). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 8 %. Kasvua vauhdittivat Asusteet ja Jalkineet. Alueittain kasvu oli vahvinta Amerikassa, kasvua 18 %.

Milj. e 1-3/2012 1-3/2011 Muutos
%
Muutos
%*)
2011
EMEA 171,4 163,5 5 4 751,3
Amerikka 53,6 44,0 22 18 253,4
Aasia 31,5 26,0 21 15 132,9
Yhteensä 256,5 233,5 10 8 1 137,6

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Liiketulos oli 10,7 milj. euroa (9,3). Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 8,7 milj. euroa ja bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 2,5 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 13,0 milj. euroa myynti- ja jakelukustannusten sekä markkinointikustannusten kasvun vuoksi (vertailukelpoisin valuutoin).
Talviurheiluvälineet
Talviurheiluvälineiden liikevaihto oli 43,7 milj. euroa (46,9). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 9 %. Laskun syynä olivat epäsuotuisat sääolosuhteet tärkeillä markkinoilla. Myynti laski kaikissa päätuotekategorioissa.
Jalkineet
Jalkineiden liikevaihto oli 104,1 milj. euroa (91,1). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 13 %. Maastojuoksu- ja ulkoilutuotesegmenttien myynnit kasvoivat ja kasvu oli voimakkainta Pohjois-Amerikassa ja kehittyvillä markkinoilla (Venäjä, Latinalainen Amerikka, Kiina).
Asusteet
Asusteiden liikevaihto oli 51,2 milj. euroa (38,9). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 29 %. Myynti kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla.
Pyöräily
Pyöräilyn liikevaihto oli 36,3 milj. euroa (34,4.). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 5 %. Kasvu tuli pääasiassa pyöräilykypäristä ja -asusteista.
Urheiluinstrumentit
Urheiluinstrumenttien liikevaihto oli 21,2 milj. euroa (22,2). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 7 %. Vertailukelpoinen liikevaihto, pois lukien vuonna 2011 myydyt liiketoiminnot, kasvoi 9 %. Kasvua tuki markkinoille katsauskaudella tuotu GPS-laite.
PALLOPELIT

Milj. e 1-3/2012 1-3/2011 Muutos
%
Muutos
%*)
2011
Liikevaihto
Yksilöpallolajit **) 97,6 87,7 11 8 283,0
Joukkueurheilu 76,0 71,3 7 3 228,0
Liikevaihto yhteensä 173,6 159,0 9 6 511,0
Liiketulos yhteensä 19,9 17,7 12 9 25,0
Henkilöstö kauden lopussa 1 675 1 621 3 1 631

*) Vertailukelpoisin valuutoin
**) Mailapelit ja Golf
Pallopelien liikevaihto oli katsauskaudella 173,6 milj. euroa (159,0). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 6 %. Kaikkien liiketoiminta-alueiden liikevaihdot kasvoivat verrattuna viime vuoteen. Yksilöpallolajien (Mailapelit ja Golf) myynti oli vahvaa ja kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 8 %. Maantieteellisesti kasvu oli vahvinta Japanissa.

Milj. e 1-3/2012 1-3/2011 Muutos
%
Muutos
%*)
2011
EMEA 41,9 39,3 7 6 113,4
Amerikka 110,3 102,4 8 4 331,0
Aasia 21,4 17,3 24 17 66,6
Yhteensä 173,6 159,0 9 6 511,0

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Liiketulos oli 19,9 milj. euroa (17,7). Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 3,9 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 2,4 milj. euroa myynti- ja jakelukustannusten sekä markkinointikustannusten kasvun vuoksi (vertailukelpoisin valuutoin).
Yksilöpallolajit (Mailapelit ja Golf)
Yksilöpallolajien liikevaihto oli 97,6 milj. euroa (87,7). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 8 %. Japani on palautumassa viime vuoden haastavasta markkinatilanteesta. Liikevaihdon kasvua vauhditti myös markkinoille tuotu uusi tennismailatuotelinja.
Joukkueurheilu
Joukkueurheilun liikevaihto oli 76,0 milj. euroa (71,3). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 3 %. Baseball-mailojen kysyntä pysyi vahvana.
FITNESS

Milj. e 1-3/2012 1-3/2011 Muutos
%
Muutos
%*)
2011
Liikevaihto 59,7 56,6 5 1 232,2
Liiketulos 3,9 3,3 18 13 10,3
Henkilöstö kauden lopussa 784 735 7 749

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Fitnessin liikevaihto oli katsauskaudella 59,7 milj. euroa (56,6) ja myynti oli viime vuoden tasolla vertailukelpoisin valuutoin. Maantieteellisistä alueista EMEA kasvoi 16 %.
Myynti yritysasiakkaille (kuntosalit) kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 3 %. Kotikäyttöön suunnattu myynti laski 7 %.

Milj. e 1-3/2012 1-3/2011 Muutos
%
Muutos
%*)
2011
EMEA 13,4 11,3 19 16 52,9
Amerikka 41,8 40,0 5 0 157,7
Aasia 4,5 5,3 -16 -21 21,6
Yhteensä 59,7 56,6 5 1 232,2

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Liiketulos oli 3,9 milj. (3,3). Bruttokatteiden kasvun vaikutus liiketulokseen oli noin 1,6 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 1,1 milj. euroa pääasiassa tutkimus- ja tuotekehityskustannusten kasvun vuoksi (vertailukelpoisin valuutoin).
HENKILÖSTÖ
Maaliskuun lopussa konsernin henkilöstön määrä oli 7 158 (31.12.2011: 7 061). Lisäys muodostui pääasiassa myynti- ja jakeluhenkilöstöstä. Konsernihallinnon ja palvelukeskuksen henkilöstön määrä nousi johtuen perustetusta jaetusta taloushallinnon palvelukeskuksesta EMEA-alueella, mikä tulee tuomaan synergia- ja mittakaavahyötyjä.

31.3.2012 31.3.2011 Muutos
%
31.12.2011
Talvi ja ulkoilu 4 593 4 377 5 4 590
Pallopelit 1 675 1 621 3 1 631
Fitness 784 735 7 749
Konsernihallinto ja palvelukeskus 106 71 49 91
Yhteensä 7 158 6 804 5 7 061
31.3.2012 31.3.2011 Muutos
%
31.12.2011
EMEA 4 156 4 007 4 4 185
Amerikka 2 367 2 260 5 2 312
Aasia 635 537 18 564
Yhteensä 7 158 6 804 5 7 061

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Tammikuussa yhtiö sai päätökseen 5 %:n vähemmistöosuuden oston Atomic Austria GmbH:sta. Maaliskuussa yhtiö myi 40 %:n vähemmistöosuutensa Suunto Benelux BV:stä. Kaupoilla ei ollut olennaista vaikutusta Amer Sportsin taloudelliseen asemaan.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiön osakepääoma 31.3.2012 oli 292 182 204. Osakemäärä oli 118 517 285.
Valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti 10.3.2011 hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“hankkimisvaltuutus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiökokous valtuutti 8.3.2012 hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Amer Sports Oyj:n hallitus päätti 31.1.2012 mitätöidä yhteensä 3 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta eli noin 2,5 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden lukumäärästä. Mitätöinnillä ei ollut vaikutusta yhtiön osakepääomaan.
Amer Sports Oyj:n hallituksen päätöksen perusteella yhteensä 280 029 yhtiön osaketta siirrettiin 8.3.2012 yhtiön Tulosperusteinen osakeohjelma 2010- ja Rajoitettu osakeohjelma 2010 -kannustinjärjestelmien piiriin kuuluville henkilöille. Osakkeet siirrettiin Amer Sports Oyj:n omistamista osakkeista.
Maaliskuun lopussa Amer Sports Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 719 971 kpl ja Amer Sports International Oy:n 12 125. Omien osakkeiden määrä vastaa 0,62 %:a (0,83) Amer Sportsin osakemäärästä.
Osakekauppa
Amer Sportsin osakkeita vaihdettiin Nasdaq OMX Helsingissä katsauskauden aikana yhteensä 20,1 milj. kappaletta (18,6) 202,6 milj. euron kokonaishintaan (182,0). Katsauskauden keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli 314 083 osaketta (294 751).
Amer Sports Oyj:n osakkeiden viimeinen kauppa Nasdaq OMX Helsingissä 31.3.2012 tehtiin hintaan 9,80 euroa (9,06). Osakkeen ylin kurssi oli 10,70 euroa (10,96) ja alin 9,03 euroa (8,43). Keskikurssi oli 10,08 euroa (9,08). Yhtiön markkina-arvo 31.3.2012 oli 1 154,3 milj. euroa (1 091,8) pois lukien omat osakkeet.
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus
Yhtiön tietoon tuli 7.2.2012, että Orkla ASA:n (norjalainen yritystunnus 910 747 711) omistus Amer Sports Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 prosenttia 6.2.2012. Orkla ASA omisti tuolloin yhteensä 3 891 352 Amer Sports Oyj:n osaketta eli 3,2 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä (aiemmin 6 081 352 osaketta).
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2012 tehtiin seuraavat päätökset:
Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Amer Sportsin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,33 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2012 olivat merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 20.3.2012.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtaja Heikki Takalalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Anssi Vanjoen, Ilkka Brotheruksen, Martin Burkhalterin, Christian Fischerin, Indra Åsanderin, Bruno Sälzerin ja Hannu Ryöppösen. Valitun hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.
Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Anssi Vanjoen ja varapuheenjohtajakseen Ilkka Brotheruksen. Hallitus valitsi jäsentensä keskuudesta seuraavat henkilöt eri valiokuntien jäseniksi:

  • Palkitsemisvaliokunta: Bruno Sälzer, valiokunnan puheenjohtaja, Christian Fischer, Anssi Vanjoki ja Indra Åsander
  • Nimitysvaliokunta: Ilkka Brotherus, valiokunnan puheenjohtaja, Martin Burkhalter ja Anssi Vanjoki
  • Tarkastusvaliokunta: Hannu Ryöppönen, valiokunnan puheenjohtaja, Ilkka Brotherus ja Martin Burkhalter

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Amer Sportsin liiketoimintaa tasapainottaa laaja laji- ja brändivalikoima sekä yhtiön toiminta kaikilla tärkeimmillä markkinoilla. Amer Sportsin lyhyen aikavälin riskit liittyvät erityisesti myöhäiseen ja leutoon talveen kaudella 2011/2012 ja sen odotettuun negatiiviseen vaikutukseen Talviurheiluvälineiden ennakkotilauksiin, kuluttajakysynnän kehittymiseen Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Japanissa, työ- ja raaka-ainekustannusten kohoamiseen erityisesti Kiinassa sekä Amer Sportsin kykyyn valmistaa, hankkia ja toimittaa tuotteita aikataulun mukaisesti.
Lisätietoja yhtiön liiketoimintariskeistä ja epävarmuustekijöistä on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.amersports.com/investors.
NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Vuonna 2012 Amer Sports jatkaa investointeja pitkän aikavälin strategiansa toteuttamiseen ja kannattavan kasvun ylläpitämiseen. Yhtiö keskittyy erityisesti Amer Sportsin vahvojen brändien hyödyntämiseen asusteissa, jalkineissa ja lisävarusteissa sekä kasvuun kehittyvillä markkinoilla.
Amer Sports odottaa laaja-alaista myynnin kasvua ja kannattavuuden parantumista useimmissa liiketoiminta-alueissa vuonna 2012. Poikkeuksena on Talviurheiluvälineet, missä myöhäisestä ja leudosta kaudesta 2011/2012 (erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Euroopassa) johtuen ennakkotilauksien odotetaan vähenevän ja tämän arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti myös kannattavuuteen. Vuonna 2010 aloitettu Talviurheiluvälineiden toiminnan tehostamisohjelma etenee suunniteltua nopeammin ja auttaa osaltaan lieventämään ennakkotilausten laskun negatiivisia vaikutuksia.
Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011 linjassa konsernin 5 %:n vuosikasvutavoitteen kanssa. Amer Sportsin vahvojen brändien hyödyntäminen asusteissa, jalkineissa ja lisävarusteissa jatkaa yhtiön kasvun pääasiallisena vauhdittajana.
Tilinpäätöstiedotteessa 31.1.2012 esitetyt näkymät
Vuonna 2012 Amer Sports jatkaa investointeja pitkäaikaisen strategian toteuttamiseen ja kasvun ylläpitämiseen.
Amer Sports odottaa laaja-alaista kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla vuonna 2012. Talviurheiluvälineissä lämmin sää hidasti kauden 2011/12 alkamista tärkeimmillä markkina-alueilla, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti vuoden 2012 ennakkotilauksiin. Kevät-/kesäkauden ennakkotilaukset kasvavat Asusteissa 28 % ja Jalkineissa 14 %. Kaikkiaan Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011.
TAULUKOT
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan osavuosikatsauksen taloudellisesta informaatiosta.
Tilintarkastamaton
Milj. euroa
KONSERNITULOS

1-3/
2012
1-3/
2011
Muutos
%
2011
LIIKEVAIHTO 489,8 449,1 9 1 880,8
Myytyjen suoritteiden
hankintameno
-273,5 -254,5 -1 063,4
BRUTTOKATE 216,3 194,6 11 817,4
Lisenssituotot 2,0 2,3 8,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,5 5,4
Tuotekehityskulut -17,0 -15,2 -64,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut -132,6 -117,0 -475,9
Hallinnon ja muut liiketoiminnan kulut -40,2 -39,5 -155,9
LIIKETULOS 29,0 25,7 13 135,5
% liikevaihdosta 5,9 5,7 7,2
Rahoitustuotot ja -kulut -5,0 -4,3 -20,5
TULOS ENNEN VEROJA 24,0 21,4 12 115,0
Tuloverot -5,3 -4,3 -24,1
NETTOTULOS 18,7 17,1 9 90,9
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 18,7 17,1 90,8
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,1
Osakekohtainen tulos, e 0,15 0,13 0,71
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,15 0,13 0,71
Osakkeiden oikaistu
keskimääräinen määrä omilla
osakkeilla vähennettynä, milj. kpl
117,6 121,0 119,9
Osakkeiden oikaistu
keskimääräinen määrä omilla
osakkeilla vähennettynä,
laimennettu, milj. kpl
117,8 121,1 120,1
Oma pääoma/osake, e 6,14 6,12 7,03
ROCE, % *) 13,3 11,6 13,2
ROE, % 9,7 9,0 11,2
Käytetty keskikurssi:
EUR 1,00 = USD
1,3098 1,3660 1,3926

*) 12 kk:n liukuva keskiarvo
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

1-3/
2012
1-3/
2011
2011
Nettotulos 18,7 17,1 90,9
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -12,4 -17,8 7,7
Tulevien rahavirtojen suojaus -8,8 -4,2 17,3
Tulevien rahavirtojen suojaukseen liittyvät verot 2,3 1,1 -4,5
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen
-18,9 -20,9 20,5
Laaja tulos -0,2 -3,8 111,4
Laaja tuloslaskelma:
Emoyhtiön omistajille -0,2 -3,8 111,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,1

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

1-3/
2012
1-3/
2011
Muutos
%
2011
Talvi ja ulkoilu 256,5 233,5 10 1 137,6
Pallopelit 173,6 159,0 9 511,0
Fitness 59,7 56,6 5 232,2
Yhteensä 489,8 449,1 9 1 880,8

LIIKETULOS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

1-3/
2012
1-3/
2011
Muutos
%
2011
Talvi ja ulkoilu 10,7 9,3 15 118,5
Pallopelit 19,9 17,7 12 25,0
Fitness 3,9 3,3 18 10,3
Konsernihallinto -5,5 -4,6 -18,3
Yhteensä 29,0 25,7 13 135,5

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1-3/
2012
1-3/
2011
Muutos
%
2011
EMEA 226,7 214,1 6 917,6
Amerikka 205,7 186,4 10 742,1
Aasia 57,4 48,6 18 221,1
Yhteensä 489,8 449,1 9 1 880,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Liitetieto 1-3/
2012
1-3/
2011
2011
Liiketulos 29,0 25,7 135,5
Poistot ja muut liiketoiminnan
rahavirran oikaisut
5,5 5,5 37,9
Käyttöpääoman muutos 89,4 73,4 -97,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
123,9 104,6 75,8
Maksetut ja saadut korot
liiketoiminnasta
-2,2 -1,2 -20,5
Maksetut ja saadut välittömät verot -11,1 -7,2 -24,7
Liiketoiminnan nettorahavirta 110,6 96,2 30,6
Ostetut liiketoiminnot -6,5
Myydyt liiketoiminnot 1,1 5,3
Lunastetut vähemmistöosuudet -3,7
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-10,9 -9,3 -51,4
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
0,3 0,2 0,6
Investointien nettorahavirta -13,2 -9,1 -52,0
Nettorahavirta investointien
jälkeen (vapaa rahavirta)
97,4 87,1 -21,4
Omien osakkeiden hankinta -9,2 -36,7
Oman pääoman ehtoinen laina 4 -67,2 -7,2 -7,2
Maksetut osingot 5 -38,9 -36,4 -36,4
Velan ja muiden rahoituserien muutos 122,3 0,2 94,9
Rahoituksen nettorahavirta 16,2 -52,6 14,6
Rahavarat 1.1. 78,8 84,7 84,7
Muuntoero -0,8 -1,1 0,9
Rahavarojen muutos 113,6 34,5 -6,8
Rahavarat 31.3./31.12. 191,6 118,1 78,8

KONSERNITASE

Liitetieto 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Varat
Liikearvo 287,1 276,7 295,7
Muut aineettomat hyödykkeet 213,7 209,7 214,5
Aineelliset hyödykkeet 153,3 139,5 157,8
Muut pitkäaikaiset varat 98,0 98,0 99,6
Vaihto-omaisuus 343,6 317,4 359,7
Saamiset 486,2 399,1 611,9
Rahavarat 191,6 118,1 78,8
Varat yhteensä 2 1 773,5 1 558,5 1 818,0
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma 723,7 739,4 829,4
Pitkäaikaiset korolliset velat 403,9 276,7 251,4
Muut pitkäaikaiset velat 14,4 21,3 22,7
Lyhytaikaiset korolliset velat 197,2 98,8 219,0
Muut lyhytaikaiset velat 399,7 391,8 463,1
Varaukset 34,6 30,5 32,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 773,5 1 558,5 1 818,0
Omavaraisuusaste, % 40,8 47,4 45,6
Nettovelkaantumisaste, % 57 35 47
EUR 1,00 = USD 1,3356 1,4141 1,2939

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Lii-
te-
tie-
to
Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurs-
si-
ra-
has-
to
Omat
osak-
keet
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos-
rahas-
to
Sijoi-
tetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Oman
pää-
oman
ehtoi-
nen
laina
Kerty-
neet
voit-
to-
va-
rat
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.
2011
292,2 12,1 -5,6 -34,3 -5,6 151,5 60,0 317,3 787,6
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot -17,8 -17,8
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-4,2 -4,2
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
1,1 1,1
Nettotulos 17,1 17,1
Laaja tulos -17,8 -3,1 17,1 -3,8
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Omien osak-
keiden han-
kinta
-9,2 -9,2
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
5,4 0,5 5,9
Osingon-
jako
5 -36,3 -36,3
Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot
-7,2 -7,2
Oma
pääoma
31.3.2011
292,2 12,1 -9,4 -52,1 -8,7 151,5 60,0 291,4 737,0
Oma
pääoma
1.1.2012
292,2 12,1 -36,9 -26,6 7,2 151,5 60,0 367,3 826,8
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot -12,4 -12,4
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-8,8 -8,8
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
2,3 2,3
Nettotulos 18,7 18,7
Laaja tulos -12,4 -6,5 18,7 -0,2
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Omien osak-
keiden mitä-
töinti
27,2 -27,2
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
2,7 2,9 -2,4 3,2
Osingon-
jako
5 -38,9 -38,9
Oman
pääoman
ehtoinen
laina
4 -60,0 -7,2 -67,2
Oma
pääoma
31.3.2012
292,2 12,1 -7,0 -39,0 0,7 154,4 310,3 723,7
Lii-
te-
tie-
to
Määräys-
vallatto-
mien
omistaji-
en osuus
Oma
pää-
oma
yh-
teensä
Oma
pääoma
1.1.
2011
2,6 790,2
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot -17,8
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-4,2
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
1,1
Nettotulos 17,1
Laaja tulos -3,8
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Omien osak-
keiden han-
kinta
-9,2
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
5,9
Osingonjako 5 -0,1 -36,4
Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot
-7,2
Muu muutos -0,1 -0,1
Oma
pääoma
31.3.2011
2,4 739,4
Oma
pääoma
1.1.2012
2,6 829,4
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot -12,4
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-8,8
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
2,3
Nettotulos 18,7
Laaja tulos -0,2
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
3,2
Osingon-
jako
5 -38,9
Oman
pääoman
ehtoinen
laina
4 -67,2
Muu muutos -2,6 -2,6
Oma
pääoma
31.3.2012
723,7

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS NELJÄNNESVUOSITTAIN

Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/
LIIKEVAIHTO 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010
Talvi ja ulkoilu 256,5 375,0 395,7 133,4 233,5 416,5 300,3 116,5
Pallopelit 173,6 109,0 106,7 136,3 159,0 107,3 114,0 153,9
Fitness 59,7 72,9 56,8 45,9 56,6 59,6 52,6 47,1
Yhteensä 489,8 556,9 559,2 315,6 449,1 583,4 466,9 317,5
Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/
LIIKETULOS 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010
Talvi ja ulkoilu 10,7 45,0 79,3 -15,1 9,3 51,2 58,2 -24,2
Pallopelit 19,9 -0,7 -1,1 9,1 17,7 -5,4 3,5 17,0
Fitness 3,9 4,5 2,8 -0,3 3,3 2,0 2,8 -3,7
Konsernihallinto -5,5 -2,5 -6,6 -4,6 -4,6 0,6 -8,7 -6,0
Yhteensä 29,0 46,3 74,4 -10,9 25,7 48,4 55,8 -16,9

LIITETIEDOT
1. LAATIMISPERIAATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2012 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä, alempana mainituin muutoksin.
Veroina on kirjattu koko vuoden arvioiduista veroista osavuosikatsauskauden tulokseen suhteutettu osuus.
Vuoden 2012 alussa käyttöönotetut standardit, tulkinnat ja muutokset:
Soveltuvin osin on otettu käyttöön seuraavat uudet standardit, tulkinnat tai muutokset: IFRS 7 (muutos) ja IFRS 12 (muutos) sekä vuosittaiset parannukset. Muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
2. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Amer Sportsilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: Talvi ja ulkoilu, Pallopelit sekä Fitness.
Segmenttiraportoinnissa käytettävät laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin laskentaperiaatteista. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liikevaihtoon ja liiketulokseen. Amer Sportsin ylin operatiivinen päätöksentekijä on johtokunta.
Segmenttien välillä ei ole ollut liiketoimintaa esitettävillä kausilla.

Liike-
vaihto
Liike-
tulos
Rahoitus-
tuotot ja
-kulut
Tulos
ennen
veroja
Varat
1-3/2012
Talvi ja ulkoilu 256,5 10,7 791,0
Pallopelit 173,6 19,9 414,3
Fitness 59,7 3,9 234,2
Segmentit yhteensä 489,8 34,5 1 439,5
Yhteiset erät*) -5,5 -5,0 334,0
Konserni yhteensä 489,8 29,0 -5,0 24,0 1 773,5
1-3/2011
Talvi ja ulkoilu 233,5 9,3 717,4
Pallopelit 159,0 17,7 378,1
Fitness 56,6 3,3 218,2
Segmentit yhteensä 449,1 30,3 1 313,7
Yhteiset erät*) -4,6 -4,3 244,8
Konserni yhteensä 449,1 25,7 -4,3 21,4 1 558,5
1-12/2011
Talvi ja ulkoilu 1 137,6 118,5 960,0
Pallopelit 511,0 25,0 384,4
Fitness 232,2 10,3 253,8
Segmentit yhteensä 1 880,8 153,8 1 598,2
Yhteiset erät*) -18,3 -20,5 219,8
Konserni yhteensä 1 880,8 135,5 -20,5 115,0 1 818,0

*) Liiketuloksen osalta sisältävät konsernihallinnon tuottoja ja kuluja.
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1-3/ 1-3/
2012 2011 2011
EMEA 226,7 214,1 917,6
Amerikka 205,7 186,4 742,1
Aasia 57,4 48,6 221,1
Yhteensä 489,8 449,1 1 880,8

3. JOHDANNAISINSTRUMENTIT

31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Nimellisarvo
Valuuttajohdannaiset 820,9 648,1 922,6
Korkoswapit 100,0 165,7 50,0
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 56,5 56,1
Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset 4,4 -4,2 2,0
Korkoswapit -3,0 -1,7 -3,1
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 0,5 0,5

4. OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN LAINA
12.3.2012 Amer Sports lunasti takaisin 60 milj. euron suuruisen oman pääoman ehtoisen lainan, joka laskettiin liikkeeseen 12.3.2009.
5. OSINGOT
Amer Sports jakoi omistajilleen ja tytäryhtiöidensä vähemmistöosakkaille osinkoa yhteensä 38,9 milj. euroa maaliskuussa 2012 liittyen 31.12.2011 päättyneeseen tilikauteen (2011: 36,4). Emoyhtiön osakkeenomistajille jaettiin osinkoa 0,33 euroa/osake eli yhteensä 38,9 milj. euroa (2011: 0,30 euroa/osake eli yhteensä 36,3 milj. euroa).
6. VASTUUSITOUMUKSET

31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Takaukset 20,8 15,0 21,4
Leasing- ja vuokrasopimusvastuut 125,8 116,3 123,2
Muut vastuut 37,0 23,4 33,8

Johdon, osakkaiden tai omistusyhteysyritysten puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia.
7. OIKEUSTOIMET
Konsernilla on laajaa kansainvälistä liiketoimintaa, ja se on osallisena oikeudenkäyntiprosesseissa, muun muassa tuotevastuukanteissa. Konsernin arvion mukaan vireillä olevien oikeudenkäyntiprosessien tuloksilla ei ole olennaista epäsuotuisaa vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
8. TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
Vaikka Amer Sports toimii useilla urheiluvälinesegmenteillä kaikkina neljänä vuodenaikana, sen liiketoiminnassa esiintyy kausivaihtelua. Tilikauden kolmas ja neljäs vuosineljännes ovat historiallisesti olleet Amer Sportsin vahvimpia vuosineljänneksiä sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattuna pääasiassa siksi, että talviurheiluvälineitä myydään tyypillisesti ennen talvikauden alkamista kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Pallopelien kesäkausi tasoittaa talviurheiluvälineliiketoiminnasta aiheutuvaa kausivaihtelua jossain määrin, koska Pallopelit-segmentin vahvimmat kuukaudet ovat ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan nettorahavirta on yleensä hyvin vahva ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, jolloin liikevaihto talviurheiluvälineistä realisoituu. Erityisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan nettorahavirta sitoutuu käyttöpääomaan.
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.
Amer Sports Oyj
Hallitus

Share

RELATED NEWS