Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Amer Sports Oyj
OSAVUOSIKATSAUS
25.4.2013 klo 13.00

TAMMI-MAALISKUU 2013

  • Liikevaihto oli 493,0 milj. euroa (489,8). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 2 %. Kasvu oli nopeinta Asusteissa, kehittyvillä markkinoilla sekä omassa vähittäismyynnissä ja verkkokaupassa. Liikevaihdon kasvua heikensi erityisesti Joukkueurheilu, jonka myyntiä laski Yhdysvalloissa jatkunut kaupan varastojen tyhjentäminen.
  • Bruttokate oli 44,2 % (44,2 %).
  • Liiketulos oli 26,4 milj. euroa (29,6).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,15).
  • Nettorahavirta investointien jälkeen oli 67,9 milj. euroa (97,4).
  • Nettovelkaantumisaste oli 56 % (31.12.2012: 59 %).
  • Näkymät vuodelle 2013 ovat positiiviset.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Amer Sports arvioi liikevaihdon kasvun saavuttavan vuonna 2013 vähintään 5 % pitkän ajan vuosikasvutavoitteen vertailukelpoisin valuutoin ja liikevoittoprosentin ilman kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2012. Amer Sports arvioi toimintaympäristön pysyvän haasteellisena vuonna 2013. Yhtiö jatkaa panostamista asusteiden ja jalkineiden kasvuun, kuluttajalähtöisiin tuotteisiin ja markkinointiin, myynnin ja jakelun laajentamiseen sekä toiminnan tehokkuuteen.

AVAINLUVUT

Milj. e

1-3/2013

1-3/2012*)

2012*)

Liikevaihto

493,0

489,8

2 064,0

Bruttokate

217,7

216,3

900,6

Bruttokate-%

44,2

44,2

43,6

Liiketulos ilman

kertaluonteisia eriä

26,4

29,6

138,7

Liikevoittoprosentti

ilman kertaluonteisia eriä

5,4

6,0

6,7

Kertaluonteiset erät**)

-24,8

Liiketulos yhteensä

26,4

29,6

113,9

Liikevoittoprosentti

5,4

6,0

5,5

Rahoitustuotot ja -kulut

-6,7

-5,4

-31,5

Tulos ennen veroja

19,7

24,2

82,4

Katsauskauden tulos

14,8

18,8

57,9

Tulos/osake, e

0,13

0,15

0,48

Nettorahavirta

investointien jälkeen

67,9

97,4

71,8

Omavaraisuusaste, %

40,5

39,4

39,1

Nettovelkaantumisaste, %

56

58

59

Henkilöstö kauden

lopussa

7 236

7 158

7 186

Käytetty keskikurssi,

EUR/USD

1,32

1,31

1,28

*) Vertailutiedot on muutettu vastaamaan uudistetun IAS 19 -standardin vaatimuksia (etuuspohjaiset eläkejärjestelyt).
**) Kertaluonteiset erät ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia. Yleisimmin kertaluonteiset erät ovat myyntivoittoja, poikkeuksellisia alaskirjauksia, uudelleenjärjestelyvarauksia ja rangaistusluonteisia maksuja. Kertaluonteiset erät eritellään, jos niillä on olennaista vaikutusta liiketulokseen.

 

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
“Vuosi alkoi tyydyttävästi, vaikka Länsi-Euroopassa vallitsi epävarma markkinatilanne ja Pohjois-Amerikassa asiakkaiden varastojen tyhjentäminen sekä kevätkauden myöhäinen aloitus haittasivat erityisesti Pallopelit-liiketoimintasegmentin kehitystä. Strategisten kasvualueidemme kehitystyö eteni erityisen hyvin Asusteissa, kehittyvillä markkinoilla (Venäjä ja Kiina) sekä omassa vähittäismyynnissä ja verkkokaupassa. Fitness-liiketoiminta jatkoi hyvää kehitystään Amerikan ulkopuolisen myynnin kasvaessa lähes 30 %. Raportointitavan muutokset vaikuttivat osaltaan Precorin kannattavuuden laskuun katsauskaudella ilman vaikutusta koko vuoteen. Jatkoimme mittakaava- ja synergiaetujen tavoittelemista muun muassa ottamalla haltuun kolmansien osapuolien jakelua. Vaikka tämä vaikuttaa lyhyellä aikavälillä epäsuotuisasti myyntiin ja kannattavuuteen, luo se merkittäviä mahdollisuuksia tulevaisuuden kasvulle ja kannattavuuden parantumiselle suhteellisen nopeasti.

Vuoden ensimmäinen neljännes on Amer Sportsille tyypillisesti hiljainen. Lisäksi useissa tuotekategorioissamme ennakkotilauksiin perustuvaa myyntiä siirtyy edelleen lisätilauksiin kauden aikana. Vaikka markkinatilanne pysyy haastavana, olemme hyvin linjassa kasvu- ja kannattavuustavoitteidemme kanssa. Koko vuoden näkymämme ovat positiiviset. Yhtiömme kehitys jatkuu vahvana, ja olemme luottavaisia strategisten toimenpiteidemme toimivuuteen.”

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. (09) 7257 8210
Jussi Siitonen, CFO, puh. (09) 7257 8212
Samppa Seppälä, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. (09) 7257 8233

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 6937 9590, tunnuskoodi 7248597. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.amersports.com. Tallenne konferenssista on kuultavissa ja auki kirjoitettu teksti ladattavissa myöhemmin samassa www-osoitteessa. Tallenteen numero on (09) 2310 1650 ja koodi 7248597#.

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2013 toisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 25.7.2013 noin klo 13.00.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS
Amer Sportsin tammi-maaliskuun 2013 liikevaihto oli 493,0 milj. euroa (tammi-maaliskuu 2012: 489,8). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 2 %. Kasvu oli nopeinta Asusteissa (kasvu 25 %), Fitneksessä (kasvu 6 %) ja Urheiluinstrumenteissa (kasvu 4 %). Talviurheiluvälineiden, Jalkineiden, Pyöräilyn ja Yksilöpallolajien liikevaihdot olivat viime vuoden tasolla. Joukkueurheilun myynti laski 9 %.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e

1-3/

2013

1-3/

2012

Muutos

%

Muutos

%*)

% liike-

vaihdosta

2013

2012

Talvi ja ulkoilu

266,5

256,5

4

5

54

1 221,2

Pallopelit

164,0

173,6

-6

-4

33

569,7

Fitness

62,5

59,7

5

6

13

273,1

Yhteensä

493,0

489,8

1

2

100

2 064,0

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Liikevaihto markkina-alueittain

Milj. e

1-3/

2013

1-3/

2012

Muutos

%

Muutos

%*)

% liike-

vaihdosta

2013

2012

EMEA

240,5

226,7

6

6

49

962,7

Amerikka

195,3

205,7

-5

-4

40

834,1

Aasia

57,2

57,4

0

6

11

267,2

Yhteensä

493,0

489,8

1

2

100

2 064,0

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Bruttokate oli 44,2 % (44,2 %). Asusteissa ja Jalkineissa bruttokatteen paraneminen jatkui ja oli samalla tasolla muilla liiketoiminta-alueilla edellisvuoteen verrattuna, paitsi Fitneksessä, jossa muutokset tavarantoimittajien myöntämien alennusten ajoittumisessa ja väliaikaisesti muuttunut tuotevalikoima alensivat bruttokatetta.

Konsernin liiketulos oli 26,4 milj. euroa (29,6). Myynnin kasvun vaikutus liiketulokseen oli vertailukelpoisin valuutoin noin 4 milj. euroa. Liiketoiminnan kulujen noin 10 milj. euron kasvu johtui Asusteiden ja Jalkineiden myynti- ja jakelukustannuksista. Liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen sekä valuuttojen positiivinen vaikutus liiketulokseen oli noin 3 milj. euroa.

Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä

Milj. e

1-3/

2013

1-3/

2012

Muutos

%

2012

Talvi ja ulkoilu

14,2

10,7

33

113,8

Pallopelit

17,4

19,9

-13

28,0

Fitness

-0,4

3,9

17,0

Konsernihallinto*)

-4,8

-4,9

-20,1

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

26,4

29,6

-11

138,7

Kertaluonteiset erät

-24,8

Liiketulos yhteensä

26,4

29,6

-11

113,9

*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, palvelukeskus, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset.

Nettorahoituskulut olivat 6,7 milj. euroa (5,4). Niihin sisältyi nettokorkokuluja 5,8 milj. euroa (4,9). Kurssitappiot olivat 0,4 milj. euroa (0,5). Tulos ennen veroja oli 19,7 milj. euroa (24,2) ja verot 4,9 milj. euroa (5,4). Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,15).

RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRTOJEN KEHITYS
Nettorahavirta investointien jälkeen (vapaa rahavirta) oli 67,9 milj. euroa (97,4) tammi-maaliskuussa. Käyttöpääoma väheni 51,8 milj. euroa (89.4). Varastot pienenivät 6,9 milj. euroa (12,2) ja saatavat 93,6 milj. euroa (129,4). Ostovelat kasvoivat 48,7 milj. euroa (52,2).

Maaliskuun lopussa konsernin nettovelka oli 398,4 milj. euroa (31.12.2012: 434,3).

Korolliset velat olivat yhteensä 534,5 milj. euroa (31.12.2012: 576.8). Velat koostuivat lyhytaikaisesta velasta 206,7 milj. euroa ja pitkäaikaisesta velasta 327,8 milj. euroa. Konsernin korollisten velkojen keskimääräinen korko oli 4,1 % (31.12.2012: 3,6 %).

Lyhytaikainen velka sisältää pääasiassa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä 92,4 milj. euroa (31.12.2012: 42,3) ja yritystodistuksia 71,1 milj. euroa (151,6), joita Amer Sports on laskenut liikkeeseen Suomen markkinoille. Yritystodistusohjelman kokonaislaajuus on 500 milj. euroa.

Rahat ja pankkisaamiset olivat 136,1 milj. euroa (31.12.2012: 142,5).

Katsauskauden lopussa Amer Sports ei ollut käyttänyt 240 milj. euron sitovaa luottolimiittiään.

Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 40,5 % (31.12.2012: 39,1 %) ja nettovelkaantumisaste 56 % (31.12.2012: 59 %).

INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat 7,2 milj. euroa (10,9). Poistot olivat 11,1 milj. euroa (9,7). Koko vuoden investointien aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ennakoidaan olevan noin 50 milj. euroa (49,2).

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

TALVI JA ULKOILU

Milj. e

1-3/2013

1-3/2012

Muutos

%

Muutos

%*)

2012

Liikevaihto

Talviurheiluvälineet

42,8

43,7

-2

0

425,0

Jalkineet

102,3

104,1

-2

0

314,4

Asusteet

63,1

51,2

23

25

248,6

Pyöräily

36,6

36,3

1

1

129,0

Urheiluinstrumentit

21,7

21,2

2

4

104,2

Liikevaihto yhteensä

266,5

256,5

4

5

1 221,2

Liiketulos ilman

kertaluonteisia eriä

14,2

10,7

33

113,8

Liikevoitto-

prosentti ilman

kertaluonteisia eriä

5,3

4,2

9,3

Kertaluonteiset erät

-18,4

Liiketulos yhteensä

14,2

10,7

33

95,4

Henkilöstö kauden

lopussa

4 625

4 593

1

4 639

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Talvi ja ulkoilu -segmentin liikevaihto oli katsauskaudella 266,5 milj. euroa (256,5). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 5 %.

Milj. e

1-3/2013

1-3/2012

Muutos

%

Muutos

%*)

2012

EMEA

182,1

171,4

6

6

774,4

Amerikka

54,0

53,6

1

2

289,5

Aasia

30,4

31,5

-3

2

157,3

Yhteensä

266,5

256,5

4

5

1 221,2

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Liiketulos oli 14,2 milj. euroa (10,7). Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 6 milj. euroa ja bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 4 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 6 milj. euroa (vertailukelpoisin valuutoin).

Talviurheiluvälineet
Talviurheiluvälineiden liikevaihto oli 42,8 milj. euroa (43,7), mikä vastasi vertailukelpoisin valuutoin viime vuoden tasoa. Laskettelusuksien myynti laski, kun taas maastohiihtovälineiden ja lumilautojen myynti kasvoi. Liikevaihto kasvoi EMEA-alueella 2 % ja laski Amerikassa 2 % ja Aasiassa 4 %.

Jalkineet
Jalkineiden liikevaihto oli 102,3 milj. euroa (104,1), mikä vastasi vertailukelpoisin valuutoin viime vuoden tasoa. Maastojuoksu- ja ulkoilutuotteiden myynti kasvoi Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Japanissa ja laski Keski-Euroopassa.

Asusteet
Asusteiden liikevaihto oli 63,1 milj. euroa (51,2), ja se kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 25 %. Kasvua tuli molemmista pääbrändeistä, Salomonista ja Arc’teryxistä, ja kaikilta maantieteellisiltä alueilta.

Pyöräily
Pyöräilyn liikevaihto oli 36,6 milj. euroa (36,3), mikä vastasi vertailukelpoisin valuutoin viime vuoden tasoa. Pyöräilykypärien ja -jalkineiden myynti jatkoi kasvuaan.

Urheiluinstrumentit
Urheiluinstrumenttien liikevaihto oli 21,7 milj. euroa (21,2), ja se kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 4 %. Outdoor-instrumenttien myynnin kasvua vauhdittivat Suunto GPS -kello ja sukellusinstrumentit.

PALLOPELIT

Milj. e

1-3/2013

1-3/2012

Muutos

%

Muutos

%*)

2012

Liikevaihto

Yksilöpallolajit

95,5

97,6

-2

-1

318,8

Joukkueurheilu

68,5

76,0

-10

-9

250,9

Liikevaihto yhteensä

164,0

173,6

-6

-4

569,7

Liiketulos ilman

kertaluonteisia eriä

17,4

19,9

-13

28,0

Liikevoittoprosentti

ilman kertaluonteisia

eriä

10,6

11,5

4,9

Kertaluonteiset erät

-5,5

Liiketulos yhteensä

17,4

19,9

-13

22,5

Henkilöstö kauden

lopussa

1 614

1 675

-4

1 592

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Pallopelien liikevaihto oli katsauskaudella 164,0 milj. euroa (173,6), ja se laski vertailukelpoisin valuutoin 4 %. Myynti laski kauppojen vähentäessä baseball-mailojen varastojaan. Myyntiä laski myös kevätkauden myöhäinen käynnistyminen.

Milj. e

1-3/2013

1-3/2012

Muutos

%

Muutos

%*)

2012

EMEA

42,0

41,9

0

1

118,0

Amerikka

101,2

110,3

-8

-7

370,1

Aasia

20,8

21,4

-3

3

81,6

Yhteensä

164,0

173,6

-6

-4

569,7

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Liiketulos oli 17,4 milj. euroa (19,9), ja siihen vaikutti myynnin lasku. Liiketoiminnan kulut olivat viime vuoden tasolla (vertailukelpoisin valuutoin).

Yksilöpallolajit
Yksilöpallolajien liikevaihto oli 95,5 milj. euroa (97,6), mikä vastasi vertailukelpoisin valuutoin viime vuoden tasoa. Tennismailojen myyntiä laski tuotelanseerausten siirtäminen ensimmäiseltä neljännekseltä vuoden viimeiselle neljännekselle, jotta pystyttäisin paremmin vastaamaan markkinakysyntään, sekä kevään myöhäinen alku. Golfin myyntiä vauhdittivat tuotelanseeraukset ja jakelun laajentuminen.

Joukkueurheilu
Joukkueurheilun liikevaihto oli 68,5 milj. euroa (76,0), ja se laski vertailukelpoisin valuutoin 9 %. Kaupan vähentäessä baseball-mailojen varastojaan DeMarinin baseball-mailojen myynti laski 33 %.

FITNESS

Milj. e

1-3/2013

1-3/2012

Muutos

%

Muutos

%*)

2012

Liikevaihto

62,5

59,7

5

6

273,1

Liiketulos ilman

kertaluonteisia eriä

-0,4

3,9

17,0

Liikevoittomarginaali

ilman kertaluonteisia

eriä

6,5

6,2

Kertaluonteiset erät

-0,1

Liiketulos yhteensä

-0,4

3,9

16,9

Henkilöstö kauden

lopussa

848

784

8

821

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Fitneksen liikevaihto oli 62,5 milj. euroa (59,7), ja se kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 6 %. Myynti yritysasiakkaille (kuntosalit) kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 5 % ja myynti kotikäyttöön 10 %.

Milj. e

1-3/2013

1-3/2012

Muutos

%

Muutos

%*)

2012

EMEA

16,4

13,4

22

24

70,3

Amerikka

40,1

41,8

-4

-3

174,5

Aasia

6,0

4,5

33

41

28,3

Yhteensä

62,5

59,7

5

6

273,1

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Liiketulos oli -0,4 milj. euroa (3,9). Lasku johtui pääasiassa bruttokatteiden alenemisesta, jonka aiheuttivat muutokset tavarantoimittajien myöntämien alennusten ajoittumisessa sekä myyntivalikoiman painottuminen voimaharjoitteluvälineisiin. Myynnin 1 milj. euron kasvun vaikutusta tasoittivat myynnin ja jakelun kohonneet kustannukset (vertailukelpoisin valuutoin).

HENKILÖSTÖ
Maaliskuun lopussa konsernin henkilöstön määrä oli 7 236 (31.12.2012: 7 186). Lisäys muodostui pääasiassa myynti- ja jakeluhenkilöstöstä. Konsernihallinnon ja palvelukeskuksen henkilöstön määrä nousi johtuen EMEA-alueelle perustetusta taloushallinnon palvelukeskuksesta, joka tuo synergia- ja mittakaavahyötyjä.

31.3.2013

31.3.2012

Muutos

%

31.12.2012

Talvi ja ulkoilu

4 625

4 593

1

4 639

Pallopelit

1 614

1 675

-4

1 592

Fitness

848

784

8

821

Konsernihallinto ja palvelukeskus

149

106

41

134

Yhteensä

7 236

7 158

1

7 186

31.3.2013

31.3.2012

Muutos

%

31.12.2012

EMEA

4 118

4 156

-1

4 135

Amerikka

2 399

2 367

1

2 366

Aasia

719

635

13

685

Yhteensä

7 236

7 158

1

7 186

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiön osakepääoma 31.3.2013 oli 292 182 204 euroa. Osakemäärä oli 118 517 285. Jokainen osake tuottaa omistajalleen yhden äänen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti 8.3.2012 hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.

Yhtiökokous valtuutti 7.3.2013 hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuutus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti 7.3.2013 hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin Yhtiön bonusohjelmiin on voimassa neljätoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Omat osakkeet
Maaliskuun lopussa Amer Sportsin hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli yhteensä 560 465 kpl (732 096). Omien osakkeiden määrä vastaa 0,47 % (0,62 %) Amer Sportsin osakekannasta. Amer Sportsille palautui yhteensä 4 834 osaketta, jotka oli myönnetty osakeperusteisina kannustimina. Osakkeet palautuivat kannustinohjelman sääntöjen mukaisesti työsuhteen päätyttyä.

Osakekauppa
Amer Sportsin osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä katsauskauden aikana yhteensä 15,5 miljoonaa kappaletta (20,1) 189,5 milj. euron kokonaishintaan (202,6). Vaihtuvuus oli 13,1 % (17,1 %) (keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita). Katsauskauden keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli 249 729 osaketta (314 083).

Amer Sports Oyj:n osakkeiden katsauskauden viimeinen kauppa NASDAQ OMX Helsingissä tehtiin hintaan 12,87 euroa (9,80). Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 13,48 euroa (10,70) ja alin 11,08 euroa (9,03). Keskikurssi oli 12,24 euroa (10,08). Yhtiön markkina-arvo 31.3.2013 oli 1 518,1 milj. euroa (1 154,3) lukuun ottamatta omia osakkeita.

Maaliskuun lopussa Amer Sports Oyj:llä oli 14 580 rekisteröityä osakkeenomistajaa (15 988). Hallintarekisteröidyt omistajat ja Suomen ulkopuolella olevat omistajat omistivat osakkeista 43,7 % (46,3).

Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusmuutoksesta
Amer Sports Oyj tietoon tuli 6.2.2013, että Silchester International Investors LLP määräysvallassa olevien institutionaalisten sijoittajien ja rahastojen omistus Amer Sports Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 % 1.2.2013. Silchester International Investors LLP omisti siten yhteensä 5 819 555 Amer Sports Oyj:n osaketta eli 4,91 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

AMER SPORTS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2013 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Amer Sportsin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 2012.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.3.2013 oli merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 4.4.2013.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2012 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Ilkka Brotheruksen, Martin Burkhalterin, Christian Fischerin, Hannu Ryöppösen, Bruno Sälzerin, Anssi Vanjoen ja Indra Åsanderin. Valitun hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut nimenneensä Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuutus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin Yhtiön bonusohjelmiin on voimassa neljätoista (14) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Anssi Vanjoen ja varapuheenjohtajakseen Ilkka Brotheruksen. Hallitus valitsi jäsentensä keskuudesta seuraavat henkilöt eri valiokuntien jäseniksi:

  • Palkitsemisvaliokunta: Bruno Sälzer, valiokunnan puheenjohtaja, Christian Fischer, Anssi Vanjoki ja Indra Åsander
  • Nimitysvaliokunta: Ilkka Brotherus, valiokunnan puheenjohtaja, Martin Burkhalter ja Anssi Vanjoki
  • Tarkastusvaliokunta: Hannu Ryöppönen, valiokunnan puheenjohtaja, Ilkka Brotherus ja Martin Burkhalter

KONSERNIN LAAJUINEN TEHOSTAMISOHJELMA KÄYNNISTETTIIN
Marraskuun 2012 alussa Amer Sports käynnisti tehostamisohjelman edistääkseen edelleen synergioita ja mittakaavaetuja ja parantaakseen kustannustehokkuutta sekä varmistaakseen kasvun suuntaamalla resursseja erityisesti asusteisiin ja jalkineisiin, kasvaville markkinoille ja omiin myyntikanaviin. Ohjelman tuomien kustannussäästöjen arvioidaan olevan vuositasolla noin 20 milj. euroa kun ohjelma on täysin toteutettu vuoden 2014 lopussa. Ohjelma edistää konsernin pitkän aikavälin 10 %:n liikevoittotavoitteen saavuttamista. Tehostamisohjelman henkilöstövaikutuksen arvioidaan olevan noin 250 pääasiassa Talvi ja ulkoilu -liiketoimintasegmentissä, kun ohjelma on kokonaisuudessaan toteutettu.

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Amer Sportsin liiketoimintaa tasapainottaa laaja laji- ja brändivalikoima, asusteiden ja jalkineiden kasvanut osuus yhtiön liikevaihdosta sekä yhtiön läsnäolo kaikilla suurilla markkina-alueilla. Amer Sportsin lyhyen aikavälin riskit liittyvät erityisesti yleiseen taloustilanteeseen, kuluttajakysynnän kehittymiseen Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Japanissa, yhtiön kykyyn tunnistaa jatkuvasti muuttuvia trendejä ja reagoida näihin muutoksiin sekä kykyyn kehittää teknologioitaan ja uusia houkuttelevia tuotteita.

Lisätietoja yhtiön liiketoimintariskeistä ja epävarmuustekijöistä on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.amersports.com/investors.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Amer Sports arvioi liikevaihdon kasvun saavuttavan vuonna 2013 vähintään 5 % pitkän ajan vuosikasvutavoitteen vertailukelpoisin valuutoin ja liikevoittoprosentin ilman kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2012. Amer Sports arvioi toimintaympäristön pysyvän haasteellisena vuonna 2013. Yhtiö jatkaa panostamista asusteiden ja jalkineiden kasvuun, kuluttajalähtöisiin tuotteisiin ja markkinointiin, myynnin ja jakelun laajentamiseen sekä toiminnan tehokkuuteen.

Tilinpäätöstiedotteessa 31.1.2013 esitetyt näkymät
Amer Sports arvioi toimintaympäristön pysyvän haasteellisena vuonna 2013. Yhtiö jatkaa panostamista asusteiden ja jalkineiden kasvuun, kuluttajalähtöisiin tuotteisiin ja markkinointiin, myynnin ja jakelun laajentamiseen sekä toiminnan tehokkuuteen. Amer Sports arvioi vuoden 2013 liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2012.

TAULUKOT

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan osavuosikatsauksen taloudellisesta informaatiosta.

Tilintarkastamaton

1-3/2012 ja 2012 luvut on päivitetty IAS 19 -standardin mukaisesti. Standardi tuli voimaan 1.1.2013.

Milj. euroa

KONSERNITULOS

1-3/

2013

1-3/

2012

Muutos

%

2012

LIIKEVAIHTO

493,0

489,8

1

2 064,0

Myytyjen suoritteiden

hankintameno

-275,3

-273,5

-1 163,4

BRUTTOKATE

217,7

216,3

1

900,6

Lisenssituotot

1,4

2,0

7,5

Liiketoiminnan muut tuotot

1,9

0,5

6,0

Tuotekehityskulut

-18,7

-17,0

-72,2

Myynnin ja markkinoinnin kulut

-139,2

-132,2

-526,8

Hallinnon ja muut liiketoiminnan

kulut

-36,7

-40,0

-176,4

Kertaluonteiset kulut

-24,8

LIIKETULOS

26,4

29,6

-11

113,9

% liikevaihdosta

5,4

6,0

5,5

Rahoitustuotot ja -kulut

-6,7

-5,4

-31,5

TULOS ENNEN VEROJA

19,7

24,2

-19

82,4

Tuloverot

-4,9

-5,4

-24,5

NETTOTULOS

14,8

18,8

-21

57,9

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

14,8

18,8

57,9

Osakekohtainen tulos, e

0,13

0,15

0,48

Laimennettu

osakekohtainen tulos, e

0,13

0,15

0,48

Osakkeiden oikaistu

keskimääräinen määrä omilla

osakkeilla vähennettynä, milj. kpl

117,8

117,6

117,7

Osakkeiden oikaistu

keskimääräinen määrä omilla

osakkeilla vähennettynä,

laimennettu, milj. kpl

118,2

117,8

118,1

Oma pääoma/osake, e

6,77

5,96

6,21

ROCE, % *)

10,3

13,4

10,5

ROE, %

7,7

9,8

7,4

Käytetty keskikurssi:

EUR 1,00 = USD

1,3222

1,3098

1,2846

*) 12 kk:n liukuva keskiarvo

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

1-3/

2013

1-3/

2012

2012

Nettotulos

14,8

18,8

57,9

Muut laajan tuloksen erät

Erät joita ei siirretä

tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot

3,9

-12,3

-8,7

Etuuspohjaisten eläkkeiden

uudelleen määrittäminen

-2,7

-10,5

Etuuspohjaisten eläkkeiden

uudelleen määrittämiseen liittyvät verot

0,9

3,5

Erät jotka siirretään myöhemmin

tulosvaikutteisiksi

Tulevien rahavirtojen suojaus

7,5

-8,8

-19,3

Tulevien rahavirtojen

suojaukseen liittyvät verot

-1,9

2,3

5,0

Muut laajan tuloksen erät

verojen jälkeen

9,5

-20,6

-30,0

Laaja tulos

24,3

-1,8

27,9

Laaja tuloslaskelma:

Emoyhtiön omistajille

24,3

-1,8

27,9

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

1-3/

2013

1-3/

2012

Muutos

%

2012

Talvi ja ulkoilu

266,5

256,5

4

1 221,2

Pallopelit

164,0

173,6

-6

569,7

Fitness

62,5

59,7

5

273,1

Yhteensä

493,0

489,8

1

2 064,0

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1-3/

2013

1-3/

2012

Muutos

%

2012

EMEA

240,5

226,7

6

962,7

Amerikka

195,3

205,7

-5

834,1

Aasia

57,2

57,4

0

267,2

Yhteensä

493,0

489,8

1

2 064,0

LIIKETULOS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

1-3/

2013

1-3/

2012

Muutos

%

2012

Talvi ja ulkoilu

14,2

10,7

33

95,4

Pallopelit

17,4

19,9

-13

22,5

Fitness

-0,4

3,9

16,9

Konsernihallinto

-4,8

-4,9

-20,9

Yhteensä

26,4

29,6

-11

113,9

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Liitetieto

1-3/

2013

1-3/

2012

2012

Liiketulos

26,4

29,6

113,9

Poistot ja muut liiketoiminnan

rahavirran oikaisut

10,6

4,9

61,1

Käyttöpääoman muutos

51,8

89,4

-10,9

Liiketoiminnan rahavirta ennen

rahoituseriä ja veroja

88,8

123,9

164,1

Maksetut ja saadut korot

liiketoiminnasta

-3,6

-2,2

-19,9

Maksetut ja saadut välittömät verot

-10,2

-11,1

-31,6

Liiketoiminnan nettorahavirta

75,0

110,6

112,6

Ostetut liiketoiminnot

1,1

1,1

Lunastetut vähemmistöosuudet

-3,7

-3,7

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin

-7,2

-10,9

-49,2

Aineellisten ja aineettomien

hyödykkeiden luovutustulot

0,1

0,3

11,0

Investointien nettorahavirta

-7,1

-13,2

-40,8

Nettorahavirta investointien

jälkeen (vapaa rahavirta)

67,9

97,4

71,8

Oman pääoman ehtoisen

lainan korot

-7,2

-7,2

Oman pääoman ehtoisen

lainan takaisinmaksu

3

-60,0

-60,0

Maksetut osingot

4

-38,9

-38,9

Velan ja muiden

rahoituserien muutos

-74,2

122,3

98,9

Rahoituksen nettorahavirta

-74,2

16,2

-7,2

Rahavarat 1.1.

142,5

78,8

78,8

Muuntoero

-0,1

-0,8

-0,9

Rahavarojen muutos

-6,3

113,6

64,6

Rahavarat 31.3./31.12.

136,1

191,6

142,5

KONSERNITASE

Liitetieto

31.3.2013

31.3.2012

31.12.2012

Varat

Liikearvo

294,7

287,1

289,1

Muut aineettomat hyödykkeet

210,2

213,7

211,4

Aineelliset hyödykkeet

161,9

153,3

162,9

Muut pitkäaikaiset varat

122,7

109,0

119,9

Vaihto-omaisuus

333,2

343,6

336,7

Saamiset

513,6

481,4

607,8

Rahavarat

136,1

191,6

142,5

Varat yhteensä

2

1 772,4

1 779,7

1 870,3

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

717,4

701,5

731,8

Pitkäaikaiset korolliset velat

327,8

403,9

378,2

Muut pitkäaikaiset velat

74,9

52,2

79,8

Lyhytaikaiset korolliset velat

206,7

197,2

198,6

Muut lyhytaikaiset velat

415,8

390,3

435,1

Varaukset

29,8

34,6

46,8

Oma pääoma ja velat yhteensä

1 772,4

1 779,7

1 870,3

Omavaraisuusaste, %

40,5

39,4

39,1

Nettovelkaantumisaste, %

56

58

59

EUR 1,00 = USD

1,2805

1,3356

1,3194

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Lii-

te-

tie-

to

Osa-

ke-

pää-

oma

Yli-

kurs-

si-

ra-

has

-to

Omat

osak-

keet

Muun-

to-

erot

Ar-

von-

muu-

tos-

ra-

has-

to

Uu-

del-

leen

mää-

ri-

tyk-

set

Sijoite-

tun

vapaan

oman

pää-

oman

rah-

asto

Oman

pää-

oman

ehtoi-

nen

lai-

na

Kerty-

neet

voit-

to-

va-

rat

Yh-

teen-

Rapor-

toitu

oma

pää-

oma

1.1.

2012

292,2

12,1

-36,9

-26,6

7,2

151,5

60,0

367,3

826,8

IAS 19

-oikaisut

-20,5

-20,5

Oikaistu

oma

pää-

oma

1.1.

2012

292,2

12,1

-36,9

-26,6

7,2

-20,5

151,5

60,0

367,3

806,3

Muut

laajan

tuloksen

erät:

Muunto-

erot

-12,3

-12,3

Etuus-

pohjais-

ten

eläk-

keiden

uudel-

leen määrit-

täminen

-2,7

-2,7

Tule-

vien

raha-

virtojen

suojaus

-8,8

-8,8

Laajan

tulok-

sen

eriin

liittyvät

verot

2,3

0,9

3,2

Netto-

tulos,

oikaistu

18,8

18,8

Laaja

tulos,

oikaistu

-12,3

-6,5

-1,8

18,8

-1,8

Liike-

toimet

omista-

jien

kanssa:

Omien

osak-

keiden

mitä-

töinti

27,2

-27,2

Osake-

poh-

jaiset

kannus-

tin-

järjes-

telmät

2,7

2,9

-2,4

3,2

Oman

pää-

oman

ehtoi-

nen

laina

3

-60,0

-7,2

-67,2

Osin-

gon-

jako

4

-38,9

-38,9

Oma pääoma

31.3.

2012

292,2

12,1

-7,0

-38,9

0,7

-22,3

154,4

310,4

701,5

Rapor-

toitu

oma

pääoma

1.1.

2013

292,2

12,1

-7,1

-35,3

-7,1

154,4

349,7

758,9

IAS 19

-oikaisut

-27,5

0,4

-27,1

Oikaistu

oma

pääoma

1.1.

2013

292,2

12,1

-7,1

-35,3

-7,1

-27,5

154,4

350,1

731,8

Muut

laajan

tuloksen

erät:

Muunto-

erot

3,9

3,9

Tulevien

raha-

virtojen

suo-

jaus

7,5

7,5

Tulevien

raha-

virtojen

suoja-

ukseen

liit-

tyvät

verot

-1,9

-1,9

Netto-

tulos

14,8

14,8

Laaja

tulos

3,9

5,6

14,8

24,3

Liike-

toimet

omistajien

kanssa:

Osake-

poh-

jaiset

kannustin-

järjes-

telmät

1,7

2,3

-1,4

2,6

Osin-

gon-

jako

4

-41,3

-41,3

Oma

pääoma

31.3.

2013

292,2

12,1

-5,4

-31,4

-1,5

-27,5

156,7

322,2

717,4

Liitetieto

Määräys-

vallattomien

omistajien

osuus

Oma

pääoma

yhteensä

Raportoitu

oma pääoma 1.1.2012

2,6

829,4

IAS 19 -oikaisut

-20,5

Oikaistu oma

pääoma

1.1.2012

2,6

808,9

Muut laajan

tuloksen erät:

Muuntoerot

-12,3

Etuuspohjaisten

eläkkeiden

uudelleen

määrittäminen

-2,7

Tulevien

rahavirtojen

suojaus

-8,8

Laajan tuloksen

eriin

liittyvät verot

3,2

Nettotulos,

oikaistu

18,8

Laaja tulos,

oikaistu

-1,8

Liiketoimet

omistajien

kanssa:

Osakepohjaiset

kannustin-

järjestelmät

3,2

Oman pääoman

ehtoinen laina

3

-67,2

Osingonjako

4

-38,9

Muu muutos

-2,6

-2,6

Oma pääoma

31.3.2012

701,5

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS NELJÄNNESVUOSITTAIN

Q1/

Q4/

Q3/

Q2/

Q1/

Q4/

Q3/

Q2/

LIIKEVAIHTO

2013

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

Talvi ja ulkoilu

266,5

402,8

411,0

150,9

256,5

375,0

395,7

133,4

Pallopelit

164,0

127,7

121,9

146,5

173,6

109,0

106,7

136,3

Fitness

62,5

88,0

69,0

56,4

59,7

72,9

56,8

45,9

Yhteensä

493,0

618,5

601,9

353,8

489,8

556,9

559,2

315,6

Q1/

Q4/

Q3/

Q2/

Q1/

Q4/

Q3/

Q2/

LIIKETULOS

2013

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

Talvi ja ulkoilu

14,2

23,3

86,8

-25,4

10,7

45,0

79,3

-15,1

Pallopelit

17,4

-4,5

-2,6

9,7

19,9

-0,7

-1,1

9,1

Fitness

-0,4

7,8

4,2

1,0

3,9

4,5

2,8

-0,3

Konsernihallinto

-4,8

-4,4

-7,1

-4,5

-4,9

-2,5

-6,6

-4,6

Yhteensä

26,4

22,2

81,3

-19,2

29,6

46,3

74,4

-10,9

LIITETIEDOT

1. LAATIMISPERIAATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2013 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja IFRS-standardien kirjaamis- ja määrittäminenperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä, alempana mainituin muutoksin.

Vuoden 2013 alussa käyttöönotetut standardit, tulkinnat ja muutokset:
Soveltuvin osin on otettu käyttöön seuraavat uudet standardit, tulkinnat tai muutokset: IAS 19 (muutos), IAS 34 (muutos) liittyen IFRS 7:ään (muutos) ja IFRS 13:een (muutos), IAS 1 (muutos), IFRS 12 (muutos), IAS 32 (muutos) sekä vuosittaiset parannukset. IAS 19:n ja IAS 34:n muutosten vaikutukset on kuvattu liitetiedoissa 8 ja 9. Muilla muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Veroina on kirjattu koko vuoden arvioiduista veroista osavuosikatsauskauden tulokseen suhteutettu osuus.

 2. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Amer Sportsilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: Talvi ja ulkoilu, Pallopelit sekä Fitness.

Segmenttiraportoinnissa käytettävät laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin laskentaperiaatteista. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liikevaihtoon ja liiketulokseen. Amer Sportsin ylin operatiivinen päätöksentekijä on johtokunta.

Segmenttien välillä ei ole ollut liiketoimintaa esitettävillä kausilla.

Liike-

vaihto

Liike-

tulos

Rahoitus-

tuotot ja

-kulut

Tulos

ennen

veroja

Varat

1-3/2013

Talvi ja ulkoilu

266,5

14,2

780,6

Pallopelit

164,0

17,4

433,7

Fitness

62,5

-0,4

247,3

Segmentit yhteensä

493,0

31,2

1 461,6

Yhteiset erät*)

-4,8

-6,7

310,8

Konserni yhteensä

493,0

26,4

-6,7

19,7

1 772,4

1-3/2012

Talvi ja ulkoilu

256,5

10,7

791,0

Pallopelit

173,6

19,9

414,3

Fitness

59,7

3,9

234,2

Segmentit yhteensä

489,8

34,5

1 439,5

Yhteiset erät*)

-4,9

-5,4

340,2

Konserni yhteensä

489,8

29,6

-5,4

24,2

1779,7

1-12/2012

Talvi ja ulkoilu

1 221,2

95,4

935,4

Pallopelit

569,7

22,5

376,9

Fitness

273,1

16,9

259,4

Segmentit yhteensä

2 064,0

134,8

1 571,7

Yhteiset erät*)

-20,9

-31,5

298,6

Konserni yhteensä

2 064,0

113,9

-31,5

82,4

1 870,3

*) Liiketuloksen osalta sisältävät konsernihallinnon tuottoja ja kuluja.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1-3/

1-3/

2013

2012

2012

EMEA

240,5

226,7

962,7

Amerikka

195,3

205,7

834,1

Aasia

57,2

57,4

267,2

Yhteensä

493,0

489,8

2 064,0

3. OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN LAINA
12.3.2012 Amer Sports lunasti takaisin 60 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen lainan, joka laskettiin liikkeeseen 12.3.2009.

4. OSINGOT
Liittyen 31.12.2012 päättyneeseen tilikauteen Amer Sports Oyj jakoi osakkeenomistajilleen osinkoa 0,35 euroa/osake eli yhteensä 41,3 milj. euroa (2012: 0,33/osake, yhteensä 38,9 milj.). Osingot maksettiin huhtikuussa 2013.

5. VASTUUSITOUMUKSET

31.3.2013

31.3.2012

31.12.2012

Takaukset

22,7

20,8

23,1

Leasing- ja vuokrasopimusvastuut

169,3

125,8

152,4

Muut vastuut

47,0

37,0

43,6

Johdon, osakkaiden tai omistusyhteysyritysten puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia.

6. OIKEUSTOIMET
Konsernilla on laajaa kansainvälistä liiketoimintaa, ja se on osallisena oikeudenkäyntiprosesseissa, muun muassa tuotevastuukanteissa. Konsernin arvion mukaan vireillä olevien oikeudenkäyntiprosessien tuloksilla ei ole olennaista epäsuotuisaa vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

7. TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
Vaikka Amer Sports toimii useilla urheiluvälinesegmenteillä kaikkina neljänä vuodenaikana, sen liiketoiminnassa esiintyy kausivaihtelua. Tilikauden kolmas ja neljäs vuosineljännes ovat historiallisesti olleet Amer Sportsin vahvimpia vuosineljänneksiä sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattuna pääasiassa siksi, että talviurheiluvälineitä myydään tyypillisesti ennen talvikauden alkamista kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Pallopelien kesäkausi tasoittaa talviurheiluvälineliiketoiminnasta aiheutuvaa kausivaihtelua jossain määrin, koska Pallopelit-segmentin vahvimmat kuukaudet ovat ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan nettorahavirta on yleensä hyvin vahva ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, jolloin liikevaihto talviurheiluvälineistä realisoituu. Erityisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan nettorahavirta sitoutuu käyttöpääomaan.

8. KÄYPÄÄN ARVOON KIRJATTAVAT JOHDANNAISINSTRUMENTIT JA MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat sekä suojauslaskentaan liittyvät johdannaissopimukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Kaikki johdannaiset on luokiteltu Tasolle 2, joten niiden arvot on johdettu markkinoilta saatavasta informaatiosta. Myytävissä olevat rahoitusvarat on luokiteltu Tasolle 3, joten niiden arvoa ei voida suoraan johtaa markkinoilta saatavasta informaatiosta.

Yhtiön johdannaisinstrumentit voivat sisältää valuuttatermiinejä ja -optioita, korkoswappeja ja -optioita sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia. Valuuttatermiineillä ja -optioilla suojaudutaan ulkomaanrahan määräisten saamisten, velkojen ja tulevien kassavirtojen arvonmuutoksia vastaan ja korkoswappeilla ja -optioilla korkoriskiä vastaan. Koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla suojaudutaan sekä saamisten ja velkojen arvonmuutoksia että korkoriskiä vastaan.

Johdannaisinstrumentit arvostetaan käypään arvoonsa tekohetkellä ja juoksuaikansa kuluessa. Valuuttamääräisten johdannaisten kurssieroon liittyvät käyvät arvot lasketaan käyttämällä Euroopan keskuspankin päivän lopun kursseja raportointihetkellä. Valuuttatermiineiden tuleviin korkoeroihin liittyvät virrat diskontataan raportointihetken korkokäyrillä, ja niitä verrataan alkuperäiseen korkoeroon. Valuuttaoptioiden aika-arvo lasketaan yleisesti käytössä olevilla optionhinnoittelumalleilla. Korkoswappien ja valuutan- ja koronvaihtosopimusten tulevat odotettavissa olevat korkovirrat diskontataan kyseisen valuutan korkokäyrällä. Korko-optiot arvostetaan yleisesti käytössä olevilla optionhinnoittelumalleilla. Valuuttatermiineiden, korkoswappien ja valuutan- ja koronvaihtosopimusten kertyneet korot jaksotetaan nettomääräisenä instrumenttien juoksuajalle.

Yhtiön vastapuoliriski ei ole merkittävästi muuttunut, joten vastapuoliriskillä ei ole olennaista merkitystä yhtiön johdannaisinstrumenttien arvoon.

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat Tason 3 instrumentteja, joiden tarkkoja käypiä arvoja ei pysty luotettavasti arvioimaan. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvät arvot on esitetty hankintahintaan tai sitä alempaan arvoon, mikäli erään kohdistuu arvonalentuminen. Käyvät arvot eivät merkittävästi poikkea hankintahinnastaan.

31.3.2013

Käypään arvoon

tulosvaikutteisesti

kirjattavat

rahoitusvarat ja

-velat

Suojaus-

laskentaan liittyvät

johdannaisso-

pimukset

Myytävissä

olevat

rahoitusvarat

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Muut pitkäaikaiset

rahoitusvarat

0,6

Valuuttajohdannaiset

0,6

Korkojohdannaiset ja koron- ja

valuutanvaihtosopimukset

4,8

0,2

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Valuuttajohdannaiset

0,6

6,2

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Valuuttajohdannaiset

0,1

Korkojohdannaiset ja koron- ja

valuutanvaihtosopimukset

0,4

7,0

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Valuuttajohdannaiset

10,3

1,8

Korkojohdannaiset ja koron- ja

valuutanvaihtosopimukset

1,3

0,2

Valuuttajohdannaisten

nimellisarvot

412,0

384,3

Korkojohdannaisten

nimellisarvot

90,0

100,0

Valuutan- ja

koronvaihtosopimusten

nimellisarvot

71,5

31.3.2012

Käypään arvoon

tulosvaikutteisesti

kirjattavat

rahoitusvarat ja

-velat

Suojaus-

laskentaan liittyvät

johdannaisso-

pimukset

Myytävissä

olevat

rahoitusvarat

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Muut pitkäaikaiset

rahoitusvarat

0,6

Valuuttajohdannaiset

0,1

Korkojohdannaiset ja koron- ja

valuutanvaihtosopimukset

1,2

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Valuuttajohdannaiset

4,1

9,3

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Valuuttajohdannaiset

0,7

Korkojohdannaiset ja koron- ja

valuutanvaihtosopimukset

3,6

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Valuuttajohdannaiset

2,9

4,2

Korkojohdannaiset ja koron- ja

valuutanvaihtosopimukset

0,7

Valuuttajohdannaisten

nimellisarvot

409,3

409,0

Korkojohdannaisten

nimellisarvot

100,0

Valuutan- ja

koronvaihtosopimusten

nimellisarvot

56,5

31.12.2012

Käypään arvoon

tulosvaikutteisesti

kirjattavat

rahoitusvarat ja

-velat

Suojaus-

laskentaan liittyvät

johdannaisso-

pimukset

Myytävissä

olevat

rahoitusvarat

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Muut pitkäaikaiset

rahoitusvarat

0,6

Valuuttajohdannaiset

0,0

Korkojohdannaiset ja koron- ja

valuutanvaihtosopimukset

2,9

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Valuuttajohdannaiset

9,8

3,9

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Valuuttajohdannaiset

0,4

Korkojohdannaiset ja koron- ja

valuutanvaihtosopimukset

7,3

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Valuuttajohdannaiset

0,7

5,8

Korkojohdannaiset ja koron- ja

valuutanvaihtosopimukset

0,4

Valuuttajohdannaisten

nimellisarvot

399,4

423,7

Korkojohdannaisten

nimellisarvot

40,0

100,0

Valuutan- ja

koronvaihtosopimusten

nimellisarvot

69,9

9. MUUTOKSET IAS 19 -STANDARDIIN
Amer Sports on soveltanut IAS 19 -standardin (Työsuhde-etuudet) muutoksia 1.1.2013 alkaen.

Standardista johtuvat keskeisimmät muutokset konsernin etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin ovat:

1. Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
Kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin. Putkimenetelmää ei voi enää soveltaa, eikä valinnanvaraa tulosvaikutteisen kirjaamisen osalta enää ole. Tämän arvioidaan lisäävän taseen volatiliteettia.

2. Nettokorkokulujen uudelleen määrittäminen
Nettokorkokulu määritetään vuoden alun etuuspohjaisen nettovaran/-velan ja diskonttokoron perusteella. Tämän odotetaan kasvattavan kokonaiskuluja verrattuna aiempaan laskentakäytäntöön, joka edellytti velvoitteen korkokulun ja järjestelyyn kuuluville varoille lasketun tuoton määrittämistä erikseen.  

3. Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot
Kaikki takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan nyt välittömästi tulokseen.

4. Tuloslaskelmakäsittely
Vanhan IAS 19:n mukaan kaikki etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät menot raportoitiin liiketuloksessa. 1.1.2013 alkaen ne käsitellään seuraavasti:
– työsuoritukseen perustuvat menot: liiketuloksessa
– nettokorkokulut: rahoituskuluissa
– uudelleen määrittämisestä johtuvat erät: muissa laajan tuloslaskelman erissä

Muuttuneen IAS 19 -standardin soveltaminen kasvatti konsernin eläkevastuuta per 31.12.2012 40,6 milj. eurolla ja vähensi omaa pääomaa 27,1 milj. eurolla.

Tammi-maaliskuun 2012 ja koko vuoden 2012 keskeiset oikaistut tilinpäätösluvut:

KONSERNITULOS

Oikaistu

1-3/

2012

IAS 19

-oikaisut

Rapor-

toitu

1-3/

2012

Oikaistu

2012

IAS 19

-oikaisut

Raportoitu

2012

LIIKEVAIHTO

489,8

489,8

2 064,0

2 064,0

Myytyjen suoritteiden

hankintameno

-273,5

-273,5

-1 163,4

-1 163,4

BRUTTOKATE

216,3

216,3

900,6

900,6

Lisenssituotot

2,0

2,0

7,5

7,5

Liiketoiminnan muut tuotot

0,5

0,5

6,0

6,0

Tuotekehityskulut

-17,0

-17,0

-72,2

-72,2

Myynnin ja markkinoinnin kulut

-132,2

0,4

-132,6

-526,8

1,0

-527,8

Hallinnon ja muut liiketoiminnan

kulut

-40,0

0,2

-40,2

-176,4

1,2

-177,6

Kertaluonteiset kulut

-24,8

-24,8

LIIKETULOS

29,6

0,6

29,0

113,9

2,2

111,7

% liikevaihdosta

6,0

5,9

5,5

5,4

Rahoitustuotot ja -kulut

-5,4

-0,4

-5,0

-31,5

-1,6

-29,9

TULOS ENNEN VEROJA

24,2

0,2

24,0

82,4

0,6

81,8

Tuloverot

-5,4

-0,1

-5,3

-24,5

-0,2

-24,3

NETTOTULOS

18,8

0,1

18,7

57,9

0,4

57,5

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

18,8

0,1

18,7

57,9

0,4

57,5

Määräysvallattomille omistajille

Osakekohtainen tulos, e

0,15

0,0

0,15

0,48

0,0

0,48

Laimennettu

osakekohtainen tulos, e

0,15

0,0

0,15

0,48

0,0

0,48

Oma pääoma/osake, e

5,96

-0,18

6,14

6,21

-0,22

6,43

ROCE, % *)

13,4

0,1

13,3

10,5

0,5

10,0

ROE, %

9,8

0,1

9,7

7,4

0,2

7,2

*) 12 kk:n liukuva keskiarvo

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Oikaistu

1-3/

2012

IAS 19

-oikaisut

Rapor-

toitu

1-3/

2012

Oikaistu

2012

IAS 19

-oikaisut

Rapor-

toitu

2012

Nettotulos

18,8

0,1

18,7

57,9

0,4

57,5

Muut laajan tuloksen erät

Erät joita ei siirretä

tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot

-12,3

0,1

-12,4

-8,7

-8,7

Etuuspohjaisten eläkkeiden

uudelleen määrittäminen

-2,7

-2,7

-10,5

-10,5

Etuuspohjaisten eläkkeiden

uudelleen määrittämiseen

liittyvät verot

0,9

0,9

3,5

3,5

Erät jotka siirretään myöhemmin

tulosvaikutteisiksi

Tulevien rahavirtojen suojaus

-8,8

-8,8

-19,3

-19,3

Tulevien rahavirtojen

suojaukseen liittyvät verot

2,3

2,3

5,0

5,0

Muut laajan tuloksen erät

verojen jälkeen

-20,6

-1,7

-18,9

-30,0

-7,0

-23,0

Laaja tulos

-1,8

-1,6

-0,2

27,9

-6,6

34,5

Laaja tuloslaskelma:

Emoyhtiön omistajille

-1,8

-1,6

-0,2

27,9

-6,6

34,5

KONSERNITASE

Oikaistu

31.3.

2012

IAS 19

-oikaisut

Raportoitu

31.3.

2012

Oikaistu

31.12.

2012

IAS 19

-oikaisut

Rapor-

toitu

31.12.

2012

Varat

Liikearvo

287,1

287,1

289,1

289,1

Muut aineettomat hyödykkeet

213,7

213,7

211,4

211,4

Aineelliset hyödykkeet

153,3

153,3

162,9

162,9

Muut pitkäaikaiset varat

109,0

11,0

98,0

119,9

13,5

106,4

Vaihto-omaisuus

343,6

343,6

336,7

336,7

Saamiset

481,4

-4,8

486,2

607,8

-5,7

613,5

Rahavarat

191,6

191,6

142,5

142,5

Varat yhteensä

1 779,7

6,2

1 773,5

1 870,3

7,8

1 862,5

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

701,5

-22,2

723,7

731,8

-27,1

758,9

Pitkäaikaiset korolliset velat

403,9

403,9

378,2

378,2

Muut pitkäaikaiset velat

52,2

37,8

14,4

79,8

45,4

34,4

Lyhytaikaiset korolliset velat

197,2

197,2

198,6

198,6

Muut lyhytaikaiset velat

390,3

-9,4

399,7

435,1

-10,5

445,6

Varaukset

34,6

34,6

46,8

46,8

Oma pääoma ja velat yhteensä

1 779,7

6,2

1 773,5

1 870,3

7,8

1 862,5

Omavaraisuusaste, %

39,4

-1,4

40,8

39,1

-1,6

40,7

Nettovelkaantumisaste, %

58

1

57

59

2

57

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Oikaistu

1-3/ 2012

IAS 19

-oikaisut

Rapor-

toitu

1-3/

2012

Oikaistu

2012

IAS 19

-oikaisut

Rapor-

toitu

2012

Liiketulos

29,6

0,6

29,0

113,9

2,2

111,7

Poistot ja muut

liiketoiminnan

rahavirran oikaisut

4,9

-0,6

5,5

61,1

-2,2

63,3

Käyttöpääoman muutos

89,4

89,4

-10,9

-10,9

Liiketoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä ja veroja

123,9

123,9

164,1

164,1

Liiketoiminnan nettorahavirta

110,6

110,6

112,6

112,6

Investointien nettorahavirta

-13,2

-13,2

-40,8

-40,8

Nettorahavirta investointien

jälkeen (vapaa rahavirta)

97,4

97,4

71,8

71,8

Rahoituksen nettorahavirta

16,2

16,2

-7,2

-7,2

Rahavarat 1.1.

78,8

78,8

78,8

78,8

Muuntoero

-0,8

-0,8

-0,9

-0,9

Rahavarojen muutos

113,6

113,6

64,6

64,6

Rahavarat 31.3./31.12.

191,6

191,6

142,5

142,5

Eläkevastuun uudelleen määrittäminen 31.3.2013
Konserni uudelleen määrittää eläkevastuunsa neljännesvuosittain käyttäen hyväksi vakuutusmatemaatikkojen laatimia herkkyysanalyysejä. Tällöin yhtiö arvioi tärkeimpien laskentatekijöiden kuten diskonttokoron tai inflaation markkinamuutoksia arvottaakseen eläkevastuun määrää. Olennaiset muutokset vastuussa kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin.

Vuoden 2013 ensimmäisellä kvartaalilla ei eläkevastuussa tapahtunut olennaista muutosta.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Amer Sports Oyj
Hallitus

Share

RELATED NEWS