Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

Amer Sports Oyj
OSAVUOSIKATSAUS
25.10.2012 klo 13.00
HEINÄ-SYYSKUU 2012

 • Liikevaihto oli 601,9 milj. euroa (heinä-syyskuussa 2011: 559,2 milj. e). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 2 %. Asusteiden (+27 %), Urheiluinstrumenttien (+24 %) ja Fitnessin (+10 %) vahvaa kasvua tasoitti Talviurheiluvälineiden lasku (-15 %).
 • Bruttokate oli 45,3 % (45,3 %).
 • Liiketulos oli 80,8 milj. euroa (74,4).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,45).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen parani 12,3 milj. euroa ja oli -78,1 milj. euroa (-90,4).
 • Amer Sports käynnistää tehostamisohjelman varmistaakseen kasvun ja edistääkseen edelleen synergioita ja mittakaavaetuja. Ohjelman tuomien kustannussäästöjen arvioidaan olevan vuositasolla noin 20 milj. euroa kun ohjelma on täysin toteutettu vuoden 2014 lopussa (ks. s. 9).
 • Näkymät vuodelle 2012 ovat ennallaan.

TAMMI-SYYSKUU 2012

 • Liikevaihto oli 1 445,5 milj. euroa (tammi-syyskuu 2011: 1 323,9 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 4 %.
 • Bruttokate nousi 44,4 prosenttiin (43,9 %).
 • Liiketulos oli 90,0 milj. euroa (89,2).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,46).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen oli -24,9 milj. euroa (-70,4).
 • Nettovelkaantumisaste oli 70 % (55 %). Nousu johtui hybridilainan takaisin lunastamisesta maaliskuussa (vaikutus 12 prosenttiyksikköä).

NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011 linjassa konsernin 5 %:n vuosikasvutavoitteen kanssa. Amer Sportsin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin vuoden 2011 tasolla.
Koko vuoden liikevaihto- ja liiketulosarvio perustuu muuttumattomiin näkymiin Talviurheiluvälineissä, Asusteissa ja Jalkineissa sekä Urheiluinstrumenttien ja Fitnessin meneillään olevaan parannukseen.
AVAINLUVUT

Milj. e 7-9/
2012
7-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-9/
2012
1-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
Liikevaihto 601,9 559,2 8 2 1 445,5 1 323,9 9 4 1 880,8
Bruttokate 272,9 253,4 8 2 641,7 581,5 10 5 817,4
Bruttokate-% 45,3 45,3 44,4 43,9 43,5
Liiketulos 80,8 74,4 9 2 90,0 89,2 1 -7 135,5
Liikevoittomarginaali 13,4 13,3 6,2 6,7 7,2
Rahoitustuotot ja -kulut -6,2 -5,3 -20,4 -14,4 -20,5
Tulos ennen veroja 74,6 69,1 69,6 74,8 115,0
Katsauskauden tulos 55,9 55,3 52,2 59,8 90,9
Tulos/osake, e 0,47 0,45 0,43 0,46 0,71
Nettorahavirta
investointien jälkeen
-78,1 -90,4 -24,9 -70,4 -21,4
Omavaraisuusaste, % 39,7 44,0 45,6
Nettovelkaantumisaste, % 70 55 47
Henkilöstö kauden lopussa 7 280 7 107 2 7 061
Käytetty keskikurssi,
EUR/USD
1,28 1,41 1,39

*) Vertailukelpoisin valuutoin
TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
“Kolmannen neljänneksen kehitystä edisti Asusteiden vahva kasvu (27 %) sekä Suunnon (+24 %), Fitnessin (+10 %), Tenniksen (+8 %) ja Pyöräilyn (+7 %) jatkuva hyvä kehitys. Odotusten mukaisesti Talviurheiluvälineiden liikevaihto laski aikaisemmin kerrottujen alhaisten ennakkotilausten mukaisesti, huolimatta vahvistuneesta markkina-asemastamme.
Ulkoinen kaupankäyntiympäristö on kieltämättä melko haasteellinen, mutta olemme jatkaneet menestyksekkäästi strategisten ohjelmiemme toteuttamista keskittymällä erityisesti käyttöpääoman hallintaan ja varastojen laatuun ja tasoon. Lisäksi olemme jatkaneet investointeja pitkän aikavälin strategisiin ohjelmiimme kuten laajentumiseen Kiinassa ja Venäjällä, omaan vähittäismyyntiin sekä asusteisiin ja jalkineisiin. Suurin osa tarvitsemastamme uudesta osaamisesta alkaa olla paikoillaan. Kasvun varmistamiseksi sekä synergiahyötyjen ja mittakaavaetujen edistämiseksi olemme aloittamassa konserninlaajuisen tehostamisohjelman.
Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen kehitykseemme, erityisesti koska olemme onnistuneet suurimmalta osin lieventämään Talviurheiluvälineiden myynnin laskun ja haasteellisten markkinaolosuhteiden vaikutusta. Etenemme hyvin strategisen ohjelmamme toteuttamisessa, ja jatkamme luottavaisin mielin ohjelman toimeenpanoa.”
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Heikki Takala, puh. +358 9 7257 8210
CFO Jussi Siitonen, puh. +358 9 7257 8212
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Päivi Antola, puh. +358 9 7257 8233
PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 6937 9543, tunnuskoodi 6426572. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.amersports.com. Tallenne konferenssista on kuultavissa ja auki kirjoitettu teksti ladattavissa myöhemmin samassa www-osoitteessa. Tallenteen numero on (09) 2310 1650 ja koodi 6426572.
OSAVUOSIKATSAUS
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS HEINÄ-SYYSKUU 2012
Amer Sportsin heinä-syyskuun 2012 liikevaihto oli 601,9 milj. euroa (heinä-syyskuu 2011: 559,2). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 2 %.
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
7-9/2012
% liike-
vaihdosta
7-9/2011
2011
Talvi ja ulkoilu 411,0 395,7 4 -1 68 71 1 137,6
Pallopelit 121,9 106,7 14 4 20 19 511,0
Fitness 69,0 56,8 21 10 12 10 232,2
Yhteensä 601,9 559,2 8 2 100 100 1 880,8

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Liikevaihto markkina-alueittain

Milj. e 7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
7-9/2012
% liike-
vaihdosta
7-9/2011
2011
EMEA 297,6 300,0 -1 -2 50 54 917,6
Amerikka 236,2 203,8 16 4 39 36 742,1
Aasia 68,1 55,4 23 12 11 10 221,1
Yhteensä 601,9 559,2 8 2 100 100 1 880,8

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Bruttokate oli 45,3 % (45,3).
Konsernin liiketulos oli 80,8 milj. euroa (74,4). Myynnin kasvun vaikutus liiketulokseen oli noin 5 milj. euroa. Liiketoiminnan kulujen kasvun vaikutus liiketulokseen oli noin 7 milj. euroa, jonka korvasivat kurssivoitot.
Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 7-9/
2012
7-9/
2011
2011
Talvi ja ulkoilu 86,8 79,3 118,5
Pallopelit -2,6 -1,1 25,0
Fitness 4,2 2,8 10,3
Konsernihallinto*) -7,6 -6,6 -18,3
Yhteensä 80,8 74,4 135,5

*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, palvelukeskus, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset. Kolmannella neljänneksellä segmentin liiketappio kasvoi 1,0 milj. euroa, mihin vaikuttivat liiketoiminnan operatiivisten kulujen kasvu, osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset ja muut oikaisut.
Nettorahoituskulut olivat 6,3 milj. euroa (5,3). Niihin sisältyi nettokorkokuluja 6,3 milj. euroa (4,6). Kurssitappiot olivat 0,5 milj. euroa (0,6). Tulos ennen veroja oli 74,6 milj. euroa (69,1) ja verot 18,7 milj. euroa (13,8). Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,45).
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS TAMMI-SYYSKUU 2012
Amer Sportsin tammi-syyskuun 2012 liikevaihto oli 1 445,5 milj. euroa (tammi-syyskuu 2011: 1 323,9). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 4 %.
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
1-9/2012
% liike-
vaihdosta
1-9/2011
2011
Talvi ja ulkoilu 818,4 762,6 7 4 57 58 1 137,6
Pallopelit 442,0 402,0 10 3 30 30 511,0
Fitness 185,1 159,3 16 7 13 12 232,2
Yhteensä 1 445,5 1 323,9 9 4 100 100 1 880,8

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Liikevaihto markkina-alueittain

Milj. e 1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
1-9/2012
% liike-
vaihdosta
1-9/2011
2011
EMEA 657,4 643,8 2 1 46 49 917,6
Amerikka 609,3 536,7 14 4 42 40 742,1
Aasia 178,8 143,4 25 15 12 11 221,1
Yhteensä 1 445,5 1 323,9 9 4 100 100 1 880,8

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Bruttokate oli 44,4 % (43,9).
Konsernin liiketulos oli 90,0 milj. euroa (89,2). Myynnin kasvun vaikutus liiketulokseen oli noin 23 milj. euroa ja bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 8 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 39 milj. euroa. Liiketoiminnan kuluja kasvattivat jatkuvat investoinnit tulevaisuuden kasvuun, erityisinä painopistealueina asusteet ja jalkineet, myynnin kattavuus, kehittyvät markkinat ja oma vähittäismyynti. Muut tuotot ja kulut sekä valuuttojen vaikutus kasvattivat liiketulosta noin 9 milj. eurolla.
Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 1-9/
2012
1-9/
2011
2011
Talvi ja ulkoilu 72,1 73,5 118,5
Pallopelit 27,0 25,7 25,0
Fitness 9,1 5,8 10,3
Konsernihallinto*) -18,2 -15,8 -18,3
Yhteensä 90,0 89,2 135,5

*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, palvelukeskus, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset. Tammi-syyskuussa 2012 segmentin liiketappio kasvoi 2,4 milj. euroa, mihin vaikuttivat liiketoiminnan operatiivisten kulujen kasvu, osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset ja muut oikaisut.
Nettorahoituskulut olivat 20,4 milj. euroa (14,4). Niihin sisältyi nettokorkokuluja 18,5 milj. euroa (13,8). Kurssitappiot olivat 0,3 milj. euroa (0,5). Tulos ennen veroja oli 69,6 milj. euroa (74,8) ja verot 17,4 milj. euroa (15,0). Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,46).
RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRTOJEN KEHITYS
Nettorahavirta investointien jälkeen (vapaa rahavirta) oli tammi-syyskuussa -24,9 milj. euroa
(-70,4). Käyttöpääoma kasvoi 79,9 milj. euroa (132,1). Varastot kasvoivat 40,9 milj. euroa (86,2) ja saatavat 19,4 milj. euroa (51,9). Ostovelat laskivat 19,6 milj. euroa (kasvua 6,0).
Syyskuun lopussa nettovelka oli 539,3 milj. euroa (31.12.2011: 391,6). Kasvu johtui 60,0 milj. euron hybridilainan takaisin lunastamisesta ja sen 7,2 milj. euron koroista, 38,9 milj. euron osingoista (36,4) ja valuuttajohdannaissuojausten arvonmuutoksista. Hybridilaina (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) laskettiin liikkeelle 12.3.2009 ja lunastettiin takaisin 12.3.2012.
Korolliset velat olivat yhteensä 660,8 milj. euroa (31.12.2011: 470,4). Velat koostuivat lyhytaikaisesta velasta 246,0 milj. euroa ja pitkäaikaisesta velasta 414,8 milj. euroa. Konsernin korollisten velkojen keskimääräinen korko oli 3,4 % (31.12.2011: 3,6).
Lyhytaikainen velka sisältää pääasiassa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä 12,4 milj. euroa (31.12.2011: 23,4) ja yritystodistuksia 229,1 milj. euroa (194,2). Yritystodistusohjelman kokonaislaajuus on 500 milj. euroa.
Rahat ja pankkisaamiset olivat 121,5 milj. euroa (31.12.2011: 78,8).
Vuonna 2011 otettu syndikoitu luotto koostuu 200 milj. euron sitovasta luottolimiitistä. Kesäkuussa 2012 Amer Sports allekirjoitti viisivuotisen 40 milj. euron sitovan luottolimiitin Pohjola Pankin kanssa. Katsauskauden lopussa Amer Sports ei ollut käyttänyt luottolimiittiään tai Pohjola Pankin 40 milj. euron sitovaa luottolimiittiään. Luottolimiittejä käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
Maaliskuussa 2012 Amer Sports laski liikkeeseen kaksi euromääräistä joukkovelkakirjalainaa. Pääomamäärältään yhteensä 150 milj. euron määräisten lainojen ehdot olivat seuraavat: 50 milj. euron laina vaihtuvalla korolla, laina erääntyy 6.3.2014; ja 100 milj. euron laina kiinteällä 4,125 %:n korolla, laina erääntyy 15.3.2016. Joukkovelkakirjat otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 27.7.2012. Huhtikuussa 2012 Amer Sports allekirjoitti Unicredit Bank Austria AG:n kanssa kolmivuotisen 20 milj. euron pitkäaikaisen lainan. Joukkovelkakirjalainoista sekä pitkäaikaisesta pankkilainasta saadut varat on käytetty lainojen takaisinmaksuun ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 39,7 % (31.12.2011: 45,6) ja nettovelkaantumisaste 70 % (31.12.2011: 47).
INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat 30,4 milj. euroa (28,9). Poistot olivat 30,1 milj. euroa (26,0). Koko vuoden investointien aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ennakoidaan olevan noin 50 milj. euroa (51,4).
LIIKETOIMINTASEGMENTIT
TALVI JA ULKOILU

Milj. e 7-9/
2012
7-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-9/
2012
1-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
Liikevaihto
Talviurheiluvälineet 163,7 185,4 -12 -15 221,8 243,4 -9 -12 448,4
Jalkineet 92,9 90,7 2 0 253,7 236,7 7 5 287,7
Asusteet 95,0 69,5 37 27 171,6 125,8 36 29 191,6
Pyöräily 31,3 28,7 9 7 97,2 91,0 7 5 120,5
Urheiluinstrumentit 28,1 21,4 31 24 74,1 65,7 13 16** 89,4
Liikevaihto yhteensä 411,0 395,7 4 -1 818,4 762,6 7 4 1 137,6
Liiketulos yhteensä 86,8 79,3 9 72,1 73,5 -2 118,5
Henkilöstö kauden lopussa 4 765 4 663 2 4 590

*) Vertailukelpoisin valuutoin
**) Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu pois lukien vuonna 2011 myydyt liiketoiminnot
Heinä-syyskuussa Talvi ja ulkoilu -segmentin liikevaihto oli 411,0 milj. euroa (395,7). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto oli viime vuoden tasolla.

Milj. e 7-9/
2012
7-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-9/
2012
1-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
EMEA 252,3 260,2 -3 -4 508,6 509,4 0 -1 751,3
Amerikka 118,5 101,6 17 4 210,5 175,5 20 10 253,4
Aasia 40,2 33,9 19 10 99,3 77,7 28 18 132,9
Yhteensä 411,0 395,7 4 -1 818,4 762,6 7 4 1 137,6

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Heinä-syyskuussa liiketulos oli 86,8 milj. euroa (79,3). Bruttokatteiden kasvun vaikutus liiketulokseen oli noin 6 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 8 milj. euroa, jonka korvasivat kurssivoitot.
Talviurheiluvälineet
Heinä-syyskuussa talviurheiluvälineiden liikevaihto oli 163,7 milj. euroa (185,4). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 15 % johtuen ennakkotilauksien vähentymisestä (laskua 13 %) ja viimevuotista myöhemmistä toimituksista.
Jalkineet
Heinä-syyskuussa Jalkineiden liikevaihto oli 92,9 milj. euroa (90,7). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto oli viime vuoden tasolla asiakkaiden pienentäessä varastojaan erityisesti Euroopassa, joka edustaa 75 % jalkineiden vuosittaisesta liikevaihdosta (2011). Myynti Venäjällä, Amerikassa ja Aasiassa kasvoi edelleen.
Asusteet
Heinä-syyskuussa Asusteiden liikevaihto oli 95,0 milj. euroa (69,5). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 27 %, ja kasvu tuli kummastakin pääbrändistä, Salomonista ja Arc’teryxistä. Kolmas neljännes on perinteisesti Asusteet-liiketoiminnan suurin vuosineljännes.
Pyöräily
Heinä-syyskuussa Pyöräilyn liikevaihto oli 31,3 milj. euroa (28,7). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 7 %. Kasvu tuli erityisesti pyöräilijävarusteista (kypärät, asusteet ja jalkineet).
Urheiluinstrumentit
Heinä-syyskuussa Urheiluinstrumenttien liikevaihto oli 28,1 milj. euroa (21,4). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 24 %. Kasvua tuki vahvistettu jakelu ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinoille tuodun GPS-rannetietokoneen vahva myynti.
PALLOPELIT

Milj. e 7-9/
2012
7-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-9/
2012
1-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
Liikevaihto
Yksilöpallolajit 72,1 61,6 17 8 257,0 231,1 11 5 283,0
Joukkueurheilu 49,8 45,1 10 -1 185,0 170,9 8 0 228,0
Liikevaihto yhteensä 121,9 106,7 14 4 442,0 402,0 10 3 511,0
Liiketulos yhteensä -2,6 -1,1 27,0 25,7 5 25,0
Henkilöstö kauden lopussa 1 593 1 620 -2 1 631

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Heinä-syyskuussa Pallopelien liikevaihto oli 121,9 milj. euroa (106,7). Liikevaihto kasvoi 4 % vertailukelpoisin valuutoin. Kaikkien liiketoimintojen myynnit kasvoivat, paitsi baseballmailojen, joiden myynti laski kauppojen tyhjentäessä varastojaan.

Milj. e 7-9/
2012
7-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-9/
2012
1-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
EMEA 23,9 23,9 0 -3 99,5 96,2 3 2 113,4
Amerikka 77,8 67,7 15 3 280,4 255,9 10 1 331,0
Aasia 20,2 15,1 34 20 62,1 49,9 24 14 66,6
Yhteensä 121,9 106,7 14 4 442,0 402,0 10 3 511,0

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Heinä-syyskuussa liiketulos oli -2,6 milj. euroa (-1,1). Liiketulosta laski baseballin pienentyneet katteet.
Yksilöpallolajit
Heinä-syyskuussa Yksilöpallolajien liikevaihto oli 72,1 milj. euroa (61,6). Liikevaihto kasvoi 8 % vertailukelpoisin valuutoin. Sekä mailapelien että golfin myynti kasvoi. Maantieteellisesti Yksilöpallolajit kasvoi Aasiassa ja Amerikassa, mutta laski hieman EMEA-alueella.
Joukkueurheilu
Heinä-syyskuussa Joukkueurheilun liikevaihto oli 49,8 milj. euroa (45,1). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto oli viime vuoden tasolla.
FITNESS

Milj. e 7-9/
2012
7-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-9/
2012
1-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
Liikevaihto 69,0 56,8 21 10 185,1 159,3 16 7 232,2
Liiketulos 4,2 2,8 50 9,1 5,8 57 10,3
Henkilöstö kauden lopussa 796 750 6 749

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Heinä-syyskuussa Fitnessin liikevaihto oli 69,0 milj. euroa (56,8). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 10 %. Maantieteellisesti myynti kasvoi erityisesti EMEA-alueella johtuen investoinneista myyntiin ja jakeluun.
Myynti yritysasiakkaille (kuntosalit) kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 9 %. Kotikäyttöön suunnattu myynti kasvoi 28 %.

Milj. e 7-9/
2012
7-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-9/
2012
1-9/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
EMEA 21,4 15,9 35 28 49,3 38,2 29 24 52,9
Amerikka 39,9 34,5 16 3 118,4 105,3 12 3 157,7
Aasia 7,7 6,4 20 6 17,4 15,8 10 -1 21,6
Yhteensä 69,0 56,8 21 10 185,1 159,3 16 7 232,2

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Heinä-syyskuussa liiketulos oli 4,2 milj. euroa (2,8). Liiketulosta nosti myyntivolyymien kasvu.
HENKILÖSTÖ
Syyskuun lopussa konsernin henkilöstön määrä oli 7 280 (31.12.2011: 7 061). Lisäys muodostui pääasiassa myynti- ja jakeluhenkilöstöstä. Konsernihallinnon ja palvelukeskuksen henkilöstön määrä nousi johtuen EMEA-alueelle perustetusta taloushallinnon palvelukeskuksesta, joka tuo synergia- ja mittakaavahyötyjä.

30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Talvi ja ulkoilu 4 765 4 663 4 590
Pallopelit 1 593 1 620 1 631
Fitness 796 750 749
Konsernihallinto ja palvelukeskus 126 74 91
Yhteensä 7 280 7 107 7 061
30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
EMEA 4 269 4 258 4 185
Amerikka 2 339 2 289 2 312
Aasia 672 560 564
Yhteensä 7 280 7 107 7 061

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiön osakepääoma 30.9.2012 oli 292 182 204 euroa. Osakemäärä oli 118 517 285.
Valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti 8.3.2012 hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“hankkimisvaltuutus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Amer Sports Oyj:n hallitus päätti 31.1.2012 mitätöidä yhteensä 3 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta eli noin 2,5 % yhtiön rekisteröidystä osakekannasta. Mitätöinnillä ei ollut vaikutusta yhtiön osakepääomaan.
Amer Sports Oyj:n hallituksen päätöksen perusteella yhteensä 280 029 yhtiön osaketta siirrettiin 8.3.2012 yhtiön Tulosperusteinen osakeohjelma 2010 – ja Rajoitettu osakeohjelma 2010 -kannustinjärjestelmien piiriin kuuluville henkilöille. Osakkeet siirrettiin Amer Sports Oyj:n omistamista osakkeista.
Syyskuun lopussa Amer Sportsin hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli yhteensä 738 505 kpl. Omien osakkeiden määrä vastaa 0,62 %:a (0,83) Amer Sportsin osakekannasta. Amer Sportsille palautui heinä-syyskuussa yhteensä 6 409 osaketta, jotka oli myönnetty osakeperusteisina kannustimina. Osakkeet palautuivat kannustinohjelman sääntöjen mukaisesti työsuhteen päätyttyä.
Osakekaupat
Amer Sportsin osakkeita vaihdettiin Nasdaq OMX Helsingissä tammi-syyskuussa yhteensä 52,8 milj. kappaletta (57,4) 513,5 milj. euron kokonaishintaan (570,7). Katsauskauden keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli 279 145 osaketta (301 976).
Amer Sports Oyj:n osakkeiden viimeinen kauppa Nasdaq OMX Helsingissä 30.9.2012 tehtiin hintaan 10,12 euroa (9,49). Osakkeen ylin kurssi oli 11,00 euroa (11,97) ja alin 8,39 euroa (7,52). Keskikurssi oli 9,73 euroa (9,95). Yhtiön markkina-arvo 30.9.2012 oli 1 191,9 milj. euroa (1 122,0) pois lukien omat osakkeet.
Syyskuun lopussa Amer Sports Oyj:llä oli 15 734 rekisteröityä osakkeenomistajaa (15 911). Hallintarekisteröidyt omistajat ja Suomen ulkopuolella olevat omistajat omistivat osakkeista yhteensä 41,7 % (49,3 %).
AMER SPORTS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Amer Sports Oyj:n 8.3.2012 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttyjä päätöksiä koskevat asiakirjat ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.amersports.com/investors.
KONSERNIN LAAJUINEN TEHOSTAMISOHJELMA KÄYNNISTETÄÄN
Amer Sports käynnistää tehostamisohjelman edistääkseen edelleen synergioita ja mittakaavaetuja ja parantaakseen kustannustehokkuutta sekä varmistaakseen kasvun suuntaamalla resursseja erityisesti asusteisiin ja jalkineisiin, kasvaville markkinoille ja omiin myyntikanaviin. Ohjelman tuomien kustannussäästöjen arvioidaan olevan vuositasolla noin 20 milj. euroa kun ohjelma on täysin toteutettu vuoden 2014 lopussa. Ohjelma edistää konsernin pitkän aikavälin 10 %:n liikevoittotavoitteen saavuttamista.
Tehostamisohjelma on konsernin laajuinen ja sisältää seuraavat tärkeimmät osa-alueet:

 • Synergiahyötyjen ja mittakaavaetujen edelleen lisääminen sekä monimutkaisuuden ja päällekkäisyyksien vähentäminen kaikilla liiketoiminta- ja maantieteellisillä alueilla, tukitoiminnoissa, toimipisteissä sekä jaetuissa operaatioissa.
 • Talviurheiluvälineiden sääriippuvuuden edelleen pienentäminen vähentämällä kiinteitä kuluja. Tehostamisohjelmalla jatketaan vuonna 2010 aloitettua ja nyt päätökseen saatettua uudelleenjärjestelyohjelmaa Talviurheiluvälineissä.
 • Resurssien uudelleenjakaminen kasvun tukemiseksi asusteissa ja jalkineissa sekä kasvavilla markkinoilla ja omissa myyntikanavissa.

Lisätietoja tehostamisohjelmasta ja siihen liittyvistä kertaluontoisista kustannuksista annetaan neljännen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä.
MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Amer Sportsin liiketoimintaa tasapainottaa laaja laji- ja brändivalikoima sekä yhtiön toiminta kaikilla tärkeimmillä markkinoilla. Amer Sportsin lyhyen aikavälin riskit liittyvät erityisesti myöhäiseen ja leutoon talveen kaudella 2011/2012 ja sen vaikutukseen Talviurheiluvälineissä, kuluttajakysynnän kehittymiseen Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Japanissa, työ- ja raaka-ainekustannusten kohoamiseen erityisesti Kiinassa sekä Amer Sportsin kykyyn valmistaa, hankkia ja toimittaa tuotteita aikataulun mukaisesti.
Lisätietoja yhtiön liiketoimintariskeistä ja epävarmuustekijöistä on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.amersports.com/investors.
NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011 linjassa konsernin 5 %:n vuosikasvutavoitteen kanssa. Amer Sportsin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin vuoden 2011 tasolla.
Koko vuoden liikevaihto- ja liiketulosarvio perustuu muuttumattomiin näkymiin Talviurheiluvälineissä, Asusteissa ja Jalkineissa sekä Urheiluinstrumenttien ja Fitnessin meneillään olevaan parannukseen.
Osavuosikatsauksessa 2.8.2012 esitetyt näkymät
Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011 linjassa konsernin 5 %:n vuosikasvutavoitteen kanssa.
Asusteiden koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan olevan yli 20 %. Jalkineissa liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan noin 5 % jälleenmyyjien supistaessa varastojaan. Asusteissa ja Jalkineissa yhtiö ei enää julkista puolivuosittaisia ennakkotilauslukuja, sillä Amer Sports ei katso näiden olevan luotettava tulevan kasvun indikaattori. Talviurheiluvälineissä Amer Sports on vahvistanut markkinaosuuksiaan ja markkina-asemaansa, mutta ennakkotilaukset kaudelle 2012/13 ovat laskeneet 13 % johtuen myöhäisestä ja leudosta viime kaudesta.
Amer Sports tavoittelee jatkuvasti synergiahyötyjä ja mittakaavaetuja ja jatkaa investointejaan tulevaisuuden kasvuun, erityisinä painopistealueina asusteet ja jalkineet, myynnin kattavuus, kehittyvät markkinat ja oma vähittäismyynti. Nämä investoinnit tukevat Amer Sportsin myynnin kasvua ja bruttokatteen parannusta, mutta kasvattavat liiketoiminnan kuluja etupainotteisesti. Amer Sportsin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin vuoden 2011 tasolla huolimatta talviurheilumarkkinoiden epävarmuudesta ja jatkuvista investoinneista tulevaisuuden kasvuun.
TAULUKOT
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan osavuosikatsauksen taloudellisesta informaatiosta.
Tilintarkastamaton
Milj. euroa
KONSERNITULOS

7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos
%
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos
%
2011
LIIKEVAIHTO 601,9 559,2 8 1 445,5 1 323,9 9 1 880,8
Myytyjen suoritteiden
hankintameno
-329,0 -305,8 -803,8 -742,4 -1 063,4
BRUTTOKATE 272,9 253,4 8 641,7 581,5 10 817,4
Lisenssituotot 1,6 2,0 5,5 6,4 8,7
Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 1,4 4,7 2,8 5,4
Tuotekehityskulut -17,7 -14,4 -51,5 -43,6 -64,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut -130,1 -117,5 -380,7 -337,6 -475,9
Hallinnon ja muut liiketoiminnan
kulut
-47,5 -50,5 -129,7 -120,3 -155,9
LIIKETULOS 80,8 74,4 9 90,0 89,2 1 135,5
% liikevaihdosta 13,4 13,3 6,2 6,7 7,2
Rahoitustuotot ja -kulut -6,2 -5,3 -20,4 -14,4 -20,5
TULOS ENNEN VEROJA 74,6 69,1 69,6 74,8 115,0
Tuloverot -18,7 -13,8 -17,4 -15,0 -24,1
NETTOTULOS 55,9 55,3 52,2 59,8 90,9
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 55,9 55,2 52,2 59,7 90,8
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,1 0,1
Osakekohtainen tulos, e 0,47 0,45 0,43 0,46 0,71
Laimennettu
osakekohtainen tulos, e
0,47 0,45 0,43 0,46 0,71
Osakkeiden oikaistu
keskimääräinen määrä omilla
osakkeilla vähennettynä, milj. kpl
117,7 120,5 119,9
Osakkeiden oikaistu
keskimääräinen määrä omilla
osakkeilla vähennettynä,
laimennettu, milj. kpl
118,1 120,9 120,1
Oma pääoma/osake, e 6,50 6,64 7,03
ROCE, % *) 12,2 13,7 13,2
ROE, % 8,7 10,1 11,2
Käytetty keskikurssi:
EUR 1,00 = USD
1,2478 1,4144 1,2809 1,4068 1,3926

*) 12 kk:n liukuva keskiarvo
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

7-9/
2012
7-9/
2011
1-9/
2012
1-9/
2011
2011
Nettotulos 55,9 55,3 52,2 59,8 90,9
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -7,7 21,2 1,0 -4,8 7,7
Tulevien rahavirtojen suojaus -11,4 17,3 -15,4 10,6 17,3
Tulevien rahavirtojen
suojaukseen liittyvät verot
3,0 -4,5 4,0 -2,8 -4,5
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen
-16,1 34,0 -10,4 3,0 20,5
Laaja tulos 39,8 89,3 41,8 62,8 111,4
Laaja tuloslaskelma:
Emoyhtiön omistajille 39,8 89,2 41,8 62,7 111,3
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,1 0,1

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos
%
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos
%
2011
Talvi ja ulkoilu 411,0 395,7 4 818,4 762,6 7 1 137,6
Pallopelit 121,9 106,7 14 442,0 402,0 10 511,0
Fitness 69,0 56,8 21 185,1 159,3 16 232,2
Yhteensä 601,9 559,2 8 1 445,5 1 323,9 9 1 880,8

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos
%
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos
%
2011
EMEA 297,6 300,0 -1 657,4 643,8 2 917,6
Amerikka 236,2 203,8 16 609,3 536,7 14 742,1
Aasia 68,1 55,4 23 178,8 143,4 25 221,1
Yhteensä 601,9 559,2 8 1 445,5 1 323,9 9 1 880,8

LIIKETULOS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos
%
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos
%
2011
Talvi ja ulkoilu 86,8 79,3 9 72,1 73,5 -2 118,5
Pallopelit -2,6 -1,1 27,0 25,7 5 25,0
Fitness 4,2 2,8 50 9,1 5,8 57 10,3
Konsernihallinto -7,6 -6,6 -18,2 -15,8 -18,3
Yhteensä 80,8 74,4 9 90,0 89,2 1 135,5

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Liitetieto 7-9/
2012
7-9/
2011
1-9/
2012
1-9/
2011
2011
Liiketulos 80,8 74,4 90,0 89,2 135,5
Poistot ja muut liiketoiminnan
rahavirran oikaisut
13,5 8,4 29,8 26,9 37,9
Käyttöpääoman muutos -162,3 -154,6 -79,9 -132,1 -97,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
-68,0 -71,8 39,9 -16,0 75,8
Maksetut ja saadut korot
liiketoiminnasta
-2,6 -1,2 -17,6 -13,3 -20,5
Maksetut ja saadut välittömät verot -9,5 -7,7 -25,3 -18,0 -24,7
Liiketoiminnan nettorahavirta -80,1 -80,7 -3,0 -47,3 30,6
Ostetut liiketoiminnot -6,5
Myydyt liiketoiminnot 1,1 5,3 5,3
Lunastetut vähemmistöosuudet -3,7
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-8,7 -9,9 -30,4 -28,9 -51,4
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
10,7 0,2 11,1 0,5 0,6
Investointien nettorahavirta 2,0 -9,7 -21,9 -23,1 -52,0
Nettorahavirta investointien
jälkeen (vapaa rahavirta)
-78,1 -90,4 -24,9 -70,4 -21,4
Omien osakkeiden hankinta -18,0 -27,2 -36,7
Oman pääoman ehtoinen
laina
4 -67,2 -7,2 -7,2
Maksetut osingot 5 -38,9 -36,4 -36,4
Velan ja muiden rahoituserien
muutos
-17,1 137,3 173,4 132,3 94,9
Rahoituksen nettorahavirta -17,1 119,3 67,3 61,5 14,6
Rahavarat 1.7./1.1. 216,7 46,0 78,8 84,7 84,7
Muuntoero 0,7 0,3 -0,2 0,9
Rahavarojen muutos -95,2 28,9 42,4 -8,9 -6,8
Rahavarat 30.9./31.12. 121,5 75,6 121,5 75,6 78,8

KONSERNITASE

Liitetieto 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Varat
Liikearvo 292,8 285,0 295,7
Muut aineettomat hyödykkeet 210,2 205,7 214,5
Aineelliset hyödykkeet 155,7 146,3 157,8
Muut pitkäaikaiset varat 100,4 98,8 99,6
Vaihto-omaisuus 403,5 384,6 359,7
Saamiset 645,3 590,5 611,9
Rahavarat 121,5 75,6 78,8
Varat yhteensä 2 1 929,4 1 786,5 1 818,0
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma 765,6 786,1 829,4
Pitkäaikaiset korolliset velat 414,8 330,0 251,4
Muut pitkäaikaiset velat 23,5 20,4 22,7
Lyhytaikaiset korolliset velat 246,0 174,7 219,0
Muut lyhytaikaiset velat 450,0 446,5 463,1
Varaukset 29,5 28,8 32,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 929,4 1 786,5 1 818,0
Omavaraisuusaste, % 39,7 44,0 45,6
Nettovelkaantumisaste, % 70 55 47
EUR 1,00 = USD 1,2930 1,3503 1,2939

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Lii-
te-
tie-
to
Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurs-
si-
ra-
has-
to
Omat
osak-
keet
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos-
rahas-
to
Sijoi-
tetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Oman
pää-
oman
ehtoi-
nen
laina
Kerty-
neet
voit-
to-
va-
rat
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.
2011
292,2 12,1 -5,6 -34,3 -5,6 151,5 60,0 317,3 787,6
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot -4,8 -4,8
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
10,6 10,6
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
-2,8 -2,8
Nettotulos 59,7 59,7
Laaja tulos -4,8 7,8 59,7 62,7
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Omien osak-
keiden han-
kinta
-29,7 -29,7
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
5,4 1,0 6,4
Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot
-7,2 -7,2
Osingon-
jako
5 -36,3 -36,3
Oma
pääoma
30.9.2011
292,2 12,1 -29,9 -39,1 2,2 151,5 60,0 334,5 783,5
Oma
pääoma
1.1.2012
292,2 12,1 -36,9 -26,6 7,2 151,5 60,0 367,3 826,8
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot 1,0 1,0
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-15,4 -15,4
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
4,0 4,0
Nettotulos 52,2 52,2
Laaja tulos 1,0 -11,4 52,2 41,8
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Omien osak-
keiden mitä-
töinti
27,2 -27,2 0,0
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
2,6 2,9 -2,4 3,1
Oman
pääoman
ehtoinen
laina
4 -60,0 -7,2 -67,2
Osingon-
jako
5 -38,9 -38,9
Oma
pääoma
30.9.2012
292,2 12,1 -7,1 -25,6 -4,2 154,4 343,8 765,6
Lii-
te-
tie-
to
Määräys-
vallatto-
mien
omistaji-
en osuus
Oma
pää-
oma
yh-
teensä
Oma
pääoma
1.1.
2011
2,6 790,2
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot -4,8
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
10,6
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
-2,8
Nettotulos 0,1 59,8
Laaja tulos 0,1 62,8
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Omien osak-
keiden han-
kinta
-29,7
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
6,4
Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot
-7,2
Osingon-
jako
5 -0,1 -36,4
Oma
pääoma
30.9.2011
2,6 786,1
Oma
pääoma
1.1.2012
2,6 829,4
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot 1,0
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-15,4
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
4,0
Nettotulos 52,2
Laaja tulos 41,8
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
3,1
Oman
pääoman
ehtoinen
laina
4 -67,2
Osingon-
jako
5 -38,9
Muu
muutos
-2,6 -2,6
Oma
pääoma
30.9.2012
765,6

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS NELJÄNNESVUOSITTAIN

Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/
LIIKEVAIHTO 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010
Talvi ja ulkoilu 411,0 150,9 256,5 375,0 395,7 133,4 233,5 416,5
Pallopelit 121,9 146,5 173,6 109,0 106,7 136,3 159,0 107,3
Fitness 69,0 56,4 59,7 72,9 56,8 45,9 56,6 59,6
Yhteensä 601,9 353,8 489,8 556,9 559,2 315,6 449,1 583,4
Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/
LIIKETULOS 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010
Talvi ja ulkoilu 86,8 -25,4 10,7 45,0 79,3 -15,1 9,3 51,2
Pallopelit -2,6 9,7 19,9 -0,7 -1,1 9,1 17,7 -5,4
Fitness 4,2 1,0 3,9 4,5 2,8 -0,3 3,3 2,0
Konsernihallinto -7,6 -5,1 -5,5 -2,5 -6,6 -4,6 -4,6 0,6
Yhteensä 80,8 -19,8 29,0 46,3 74,4 -10,9 25,7 48,4

LIITETIEDOT
1. LAATIMISPERIAATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2012 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä, alempana mainituin muutoksin.
Veroina on kirjattu koko vuoden arvioiduista veroista osavuosikatsauskauden tulokseen suhteutettu osuus.
Vuoden 2012 alussa käyttöönotetut standardit, tulkinnat ja muutokset:
Soveltuvin osin on otettu käyttöön seuraavat uudet standardit, tulkinnat tai muutokset: IFRS 7 (muutos) ja IFRS 12 (muutos) sekä vuosittaiset parannukset. Muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
2. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Amer Sportsilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: Talvi ja ulkoilu, Pallopelit sekä Fitness.
Segmenttiraportoinnissa käytettävät laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin laskentaperiaatteista. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liikevaihtoon ja liiketulokseen. Amer Sportsin ylin operatiivinen päätöksentekijä on johtokunta.
Segmenttien välillä ei ole ollut liiketoimintaa esitettävillä kausilla.

Liike-
vaihto
Liike-
tulos
Rahoitus-
tuotot ja
-kulut
Tulos
ennen
veroja
Varat
1-9/2012
Talvi ja ulkoilu 818,4 72,1 1 027,1
Pallopelit 442,0 27,0 365,4
Fitness 185,1 9,1 246,5
Segmentit yhteensä 1 445,5 108,2 1 639,0
Yhteiset erät*) -18,2 -20,4 290,4
Konserni yhteensä 1 445,5 90,0 -20,4 69,6 1 929,4
1-9/2011
Talvi ja ulkoilu 762,6 73,5 983,5
Pallopelit 402,0 25,7 355,0
Fitness 159,3 5,8 231,5
Segmentit yhteensä 1 323,9 105,0 1 570,0
Yhteiset erät*) -15,8 -14,4 216,5
Konserni yhteensä 1 323,9 89,2 -14,4 74,8 1 786,5
1-12/2011
Talvi ja ulkoilu 1 137,6 118,5 960,0
Pallopelit 511,0 25,0 384,4
Fitness 232,2 10,3 253,8
Segmentit yhteensä 1 880,8 153,8 1 598,2
Yhteiset erät*) -18,3 -20,5 219,8
Konserni yhteensä 1 880,8 135,5 -20,5 115,0 1 818,0

*) Liiketuloksen osalta sisältävät konsernihallinnon tuottoja ja kuluja.
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1-9/ 1-9/
2012 2011 2011
EMEA 657,4 643,8 917,6
Amerikka 609,3 536,7 742,1
Aasia 178,8 143,4 221,1
Yhteensä 1 445,5 1 323,9 1 880,8

3. JOHDANNAISINSTRUMENTIT

30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Nimellisarvo
Valuuttajohdannaiset 953,9 721,7 922,6
Korkoswapit 100,0 144,1 50,0
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 59,2 54,0 56,1
Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset 10,6 5,4 2,0
Korkoswapit -4,3 -3,7 -3,1
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 0,7 0,3 0,5

4. OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN LAINA
12.3.2012 Amer Sports lunasti takaisin 60 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen lainan, joka laskettiin liikkeeseen 12.3.2009.
5. OSINGOT
Amer Sports jakoi omistajilleen ja tytäryhtiöidensä vähemmistöosakkaille osinkoa yhteensä 38,9 milj. euroa maaliskuussa 2012 liittyen 31.12.2011 päättyneeseen tilikauteen (2011: 36,4). Emoyhtiön osakkeenomistajille jaettiin osinkoa 0,33 euroa/osake eli yhteensä 38,9 milj. euroa (2011: 0,30 euroa/osake eli yhteensä 36,3 milj. euroa).
6. VASTUUSITOUMUKSET

30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Takaukset 23,6 20,3 21,4
Leasing- ja vuokrasopimusvastuut 128,2 115,8 123,2
Muut vastuut 30,8 28,3 33,8

Johdon, osakkaiden tai omistusyhteysyritysten puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia.
7. OIKEUSTOIMET
Konsernilla on laajaa kansainvälistä liiketoimintaa, ja se on osallisena oikeudenkäyntiprosesseissa, muun muassa tuotevastuukanteissa. Konsernin arvion mukaan vireillä olevien oikeudenkäyntiprosessien tuloksilla ei ole olennaista epäsuotuisaa vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
8. TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
Vaikka Amer Sports toimii useilla urheiluvälinesegmenteillä kaikkina neljänä vuodenaikana, sen liiketoiminnassa esiintyy kausivaihtelua. Tilikauden kolmas ja neljäs vuosineljännes ovat historiallisesti olleet Amer Sportsin vahvimpia vuosineljänneksiä sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattuna pääasiassa siksi, että talviurheiluvälineitä myydään tyypillisesti ennen talvikauden alkamista kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Pallopelien kesäkausi tasoittaa talviurheiluvälineliiketoiminnasta aiheutuvaa kausivaihtelua jossain määrin, koska Pallopelit-segmentin vahvimmat kuukaudet ovat ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan nettorahavirta on yleensä hyvin vahva ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, jolloin liikevaihto talviurheiluvälineistä realisoituu. Erityisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan nettorahavirta sitoutuu käyttöpääomaan.
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.
Amer Sports Oyj
Hallitus

Share

RELATED NEWS