Päivitys Amer Sports Oyj:n yhtiökokouskutsuun

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
14.2.2012 klo 13.30
Amer Sports Oyj:n yhtiökokouskutsua, joka julkistettiin pörssitiedotteena 31.1.2012 klo 14.45, on päivitetty. Päivitettyjä kohtia ovat Hallituksen jäsenten valitseminen ja Muut ohjeet/tiedot.
Hallituksen jäsenten valitseminen:
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä: Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus, Martin Burkhalter, Christian Fischer, Bruno Sälzer ja Hannu Ryöppönen. Lisäksi ehdotetaan, että uudeksi jäseneksi valittaisiin Indra Åsander. Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Muut ohjeet/tiedot:
Yhtiöllä on päivitetyn yhtiökokouskutsun päivänä 14.2.2012 yhteensä 118 517 285 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.
Päivitetty Amer Sports Oyj:n yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan:
Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Amer Sports Oyj:n (jäljempänä “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.3.2012 klo 14.00 alkaen Yhtiön pääkonttorissa, Mäkelänkatu 91, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen/päätösvaltaisuus
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,33 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2012 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.3.2012.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus, Martin Burkhalter, Christian Fischer, Bruno Sälzer ja Hannu Ryöppönen. Lisäksi ehdotetaan, että uudeksi jäseneksi valittaisiin Indra Åsander. Alla on esitetty tarkempia tietoja hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetusta henkilöstä.
Indra Åsander
Syntynyt vuonna 1956, Ruotsin kansalainen, Diplomi-insinööri. Keskeinen työkokemus: TeliaSonera AB: toimitusjohtaja, Sergel Group, 2011-; johtaja, tuotehallinta, BA Mobility Services 2008-2011; johtaja, sisältöpalvelut, BA Mobility Services 2007; johtaja, kuluttajaliiketoiminta, 2003-2006 Telia AB: johtotason tehtäviä 2000-2002. Vattenfall AB: useita johtotason tehtäviä 1994-2000.
Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuus”).
Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
16. Kokouksen päättäminen
B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.amersports.com tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Amer Sports Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.2.2012. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.3.2012 alkaen.
2. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, 27.2.2012, rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautua voi:

  • Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.amersports.com, alkaen 14.2.2012 klo 9.00;
  • puhelimitse numeroon (09) 7257 8320,14.2.2012 klo 9.00-16.00 ja arkipäivisin
    15.2.-5.3.2012 klo 8.00-16.00.
  • tai kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj, Osakerekisteri, PL 130, 00601 Helsinki.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy 5.3.2012 klo 16.00.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon 27.2.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Yhtiön edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.
5. Muut ohjeet/tiedot
Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Yhtiöllä on päivitetyn yhtiökokouskutsun päivänä 14.2.2012 yhteensä 118 517 285 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.
Helsinki 14.2.2012
AMER SPORTS OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Päivi Antola, puh. (09) 7257 8233
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com
AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Precor, Suunto ja Mavic. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Share

RELATED NEWS