Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
8.3.2018 klo 15.40

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2018 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Amer Sportsin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta 0,70 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 12.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 29.3.2018.

Yhtiökokous päätti, että voittovaroista ei jaeta osinkoa.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 120 000 euroa, varapuheenjohtajalle 70 000 euroa ja muille jäsenille 60 000 euroa vuodessa kullekin. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa osakkeita hallitusjäsenyytensä aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta osakkeiden hankinnasta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Manel Adellin, Ilkka Brotheruksen, Tamara Minick-Scokalon, Hannu Ryöppösen, Bruno Sälzerin ja Lisbeth Valtherin sekä uudeksi jäseneksi Petri Kokon.

Valitun hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuutus”).

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin Yhtiön bonusohjelmiin on voimassa neljätoista (14) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 020 712 2537


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS