Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
28.5.2019 klo 9.00

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj:n (jäljempänä “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.6.2019 klo 9.00 alkaen Amer Sports Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Konepajankuja 6, 00510 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 8.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Mascot Bidco Oy, joka kokouskutsun päivänä omistaa noin 98 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niihin liittyvistä äänistä, on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen päättyvältä toimikaudelta.

Kaikille hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Mascot Bidco Oy on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Mascot Bidco Oy on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen nykyiset jäsenet Shizhong Ding, Jie Zheng, Shixian Lai, Jennifer Qingyi Zheng, Kui Tang, Dennis James Wilson ja Zhaohui Li.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Lisätietoja ehdokkaista löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.amersports.com.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

15. Kokouksen päättäminen

B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.amersports.com tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Amer Sports Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet saatavilla mainituilla verkkosivuilla 22.2.2019 lähtien. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

2. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.6.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautua voi:

  • Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.amersports.com, alkaen 28.5.2019 klo 9.00,
  • puhelimitse numeroon 020 770 6871, 28.5.-13.6.2019 klo 9.00-16.00 (arkipäivisin)
  • tai kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj, Lakiosasto, PL 1000, 00511 Helsinki.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy torstaina 13.6.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.6.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.6.2019 klo 10.00 mennessä (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen väl
ityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Yhtiön edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet/tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä 28.5.2019 yhteensä 116.517.285 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsinki 28.5.2019

AMER SPORTS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Samppa Seppälä
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, Puh. 050 568 0533


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS