Kutsu Amer Sports Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
21.3.2019 klo 8.45

Kutsu Amer Sports Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj:n (jäljempänä “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.4.2019 kello 10.00 alkaen (Suomen aikaa) Amer Sports Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Konepajankuja 6, 00510 Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 9.00 (Suomen aikaa).

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaaminen
   
 2. Kokouksen järjestäytyminen
   
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
   
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
   
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
   
 6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Mascot Bidco Oy, jonka odotetaan arviolta 29.3.2019 toteutettavien ostotarjouksen toteutuskauppojen jälkeen omistavan yhteensä noin 94,98 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen päättyvältä toimikaudelta.

Kaikille hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Mascot Bidco Oy on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

 1. Hallituksen kokoonpanon muuttaminen

Mascot Bidco Oy on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin Shizhong Ding, Jie Zheng, Shixian Lai, Jennifer Qingyi Zheng, Kui Tang, Dennis James Wilson ja Zhaohui Li. Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy edellä mainittujen uusien hallituksen jäsenten tultua valituiksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut henkilöt on esitelty tämän kokouskutsun liitteessä.

 1. Kokouksen päättäminen

B. YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.amersports.com tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Päätösehdotukset ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 25.4.2019 alkaen.

C. OHJEITA YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautua voi:

· Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.amersports.com, alkaen 21.3.2019 klo 9.00,

· puhelimitse numeroon 020 770 6871, 21.3.2019-5.4.2019 klo 9.00-16.00 (arkipäivisin)

· tai kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj, Lakiosasto, PL 1000, 00511 Helsinki.

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättyy perjantaina 5.4.2019 klo 16.00. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2019 klo 10.00 mennessä (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Yhtiön edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

 1. Muut tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä 21.3.2019 yhteensä 116 517 285 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä, 21.3.2019

Amer Sports Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Samppa Seppälä
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 050 568 0533


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).


LIITE: AMER SPORTS OYJ:N HALLITUKSEEN EHDOTETUT JÄSENET

Shizhong Ding (synt. 1970)

Shizong Ding toimii Hongkongin pörssiin listatun ANTA Sports Products Limitedin (pörssikoodi: 2020) toimitusjohtajana ja sen hallituksen puheenjohtajana. Ding on pääasiallisesti vastuussa yhtiön strategiasta, brändinhallinnasta, suunnittelusta ja toiminnan kehityksestä. Hän on ANTA Sports Products Limitedin perustajajäsen ja omistautunut Kiinan urheiluhyödykealan laajentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Ding on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön, mutta hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja ANTA Sports Products Limitediin.

**
Jie Zheng (synt. 1968, kandidaatin tutkinto johtamisesta, Shanghai Fudan University)

Jie Zheng toimii Hongkongin pörssiin listatun ANTA Sports Products Limitedin (pörssikoodi: 2020) johtajana ja ANTA Brand -liiketoiminnasta vastaavana johtajana. Zheng on pääasiallisesti vastuussa yhtiön brändin ja tuotannon johtamisesta. Zheng aloitti ANTA Sports Products Limitedillä lokakuussa 2008 ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus markkinointijohtamisesta, mukaan lukien yli kahdeksan vuoden kokemus kansainvälisen urheiluvaateyrityksen Kiina-osaston myynnin pääjohtajana ja varapääjohtajana. Zhengillä on kandidaatin tutkinto johtamisesta Shanghai Fudanin yliopistosta.

Zheng on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön, mutta hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja ANTA Sports Products Limitediin.

**
Shixian Lai (synt. 1974, EMBA, China Europe International Business School)

Shixian Lai on Hongkongin pörssiin listatun ANTA Sports Products Limitedin (pörssikoodi: 2020) vastaavana johtaja ja talousjohtaja. Lai on pääasiallisesti vastuussa yhtiön hallinnollisesta ja taloudellisesta johtamisesta. Hän aloitti ANTA Sports Products Limitedin palveluksessa maaliskuussa 2003 ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus hallinnollisesta johtamisesta. Lailla on EMBA-tutkinto China Europa International Business Schoolista. Lai on Hongkongin pörssiin listatun China Lilang Limitedin (pörssikoodi: 1234) riippumaton hallituksen jäsen.

Lai on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön, mutta hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja ANTA Sports Products Limitediin.

**
Jennifer Qingyi Zheng (synt. 1972, maisterin tutkinto kirjanpidosta ja kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, University of Kentucky)

Jennifer Qingyi Zheng toimii EZ Logistics LLC:n operatiivisena johtajana. Hän liittyi EZ Logistics LLC:n palvelukseen tammikuussa 2008 ja hänellä on lähes 20 vuoden kokemus operatiivisesta johtamisesta. Zhengillä on maisterin tutkinto kirjanpidosta sekä kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Kentuckyn yliopistosta.

Zheng on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön, mutta hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja ANTA Sports Products Limitediin.

**
Frank Kui Tang (synt. 1968, MBA, Columbia Business School)

Frank K. Tang on FountainVest Partnersin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. FountainVest Partners on johtava pääomasijoitusyhtiö Kiinassa, ja sillä on toimipisteet Hongkongissa, Shanghaissa ja Pekingissä. Ennen FountainVestin perustamista Tang johti Temasek Holdingsilla Kiinan sijoituksia. Temasek Holdingsin Senior Managing Directorina hän oli yhtiön Senior Management -komitean ja Senior Investment & Divestment -komitean jäsen. Ennen siirtymistään Temasekille Tang työskenteli Goldman Sachsin palveluksessa lähes 11 vuotta. Hän aloitti Goldman Sachsilla New Yorkissa investointipankkiirin uransa ja muutti sitten Hongkongiin. Tang toimi Principal Investment Area -liiketoiminnan, eli Goldman Sachsin pääomarahoituspuolen, johtajana ja myöhemmin hän toimi Goldman Sachsin Managing Directorina sekä Telecom, Media and Technology -investointipankkitoiminnan johtajana Aasiassa (Japani poislukien). Tangilla on MBA-tutkinto Columbia Business Schoolista New Yorkista. Hän on China Venture Capital and Private Equity Association -yhdistyksen hallituksen jäsen. Lisäksi Tang toimii Accenturen (maailmanlaajuinen Fortune 500 -yhtiö) ja Weibon (Kiinan suosituin sosiaalinen media) hallitusten jäsenenä. Hän on myös Columbia Business School’s Board of Overseers -hallituksen jäsen.

Tang on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön, mutta hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja FV Mascot JV, L.P:hen.

**
Dennis James Wilson (synt. 1955, humanististen tieteiden kandidaatti, University of Calgary; tohtori, Emily Carr University of Art and Design; tohtori, Kwantlen Polytechnic University)

Dennis James Wilson on Hold It All Inc:n perustaja. Hold It All Inc on Wilsonin perheen henkilökohtaisia ja liiketoiminnallisia intressejä varten perustettu holdingyhtiö. Wilsonilla on yli 40 vuoden kokemus teknisten vaatteiden alalta. Vuonna 1998 hän perusti lululemon athletica inc:n, joogasta inspiroituneen vaatealan yhtiön, ja on toiminut sen toimitusjohtajana vuosina 1998-2006. Hän on lisäksi perustanut Westbeach Snowboard Ltd.:n ja toimi kyseisen yhtiön toimitusjohtajana vuosina 1979-1986 ja toisena pääjohtajana vuosina 1986-1997, minkä jälkeen hän myi yhtiön yksityiselle sijoituskonsernille. Wilson on toiminut FSHD Unlimitedin (lääkealan tutkimus) hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lähtien ja Whil Concepts Inc:ssä (digitaalinen mindfulness) vuodesta 2014 lähtien. Nykyisten hallitusjäsenyyksiensä lisäksi hän on toiminut lululemon athletica inc:n hallituksen jäsenenä vuosina 1998-2015 j
a hallituksen puheenjohtajana vuosina 2005-2013 sekä Imagine1day International Foundationin (voittoa tavoittelematon) hallituksen jäsenenä vuosina 2008-2017. Wilson on humanististen tieteiden kandidaatti Calgaryn yliopistosta sekä tohtori Emily Carr University of Art and Design -yliopistosta ja Kwantlen Polytechnic -yliopistosta.

Wilson on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön, mutta hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja Anamered Investments Inc:iin.

**
Zhaohui Li (synt. 1975, MBA-tutkinto johtamisesta, Fuqua School of Business, University of Duke, kandidaation tutkinto johtamisesta/rahoituksesta, University of Beijing)

Zhaohui Li on toiminut Tencent Holdings Limitedin Tencent Investment -liiketoiminnan vastaavana johtajana vuodesta 2011 alkaen. Ennen tätä hän työskenteli sijoitusjohtajana Bertelsmann Asia Investmentsin palveluksessa vuosina 2008-2010, Google LLC:ssä vuosina 2007-2008 nimikkeellä Director, Strategic Partnership Development, Nokia Oyj:n Solution and Business Development -osastolla vuosina 2004-2007 sekä Procter & Gamblessa vuosina 1998-2002 nimikkeellä Manager, Customer Business Development. Lisäksi Li on toiminut hallituksen jäsenenä Guangzhou Optimus Prime Internet Technology Co., Ltd:ssä vuodesta 2016 lähtien sekä Kuaishou Technologyssa vuodesta 2017 lähtien. Hänellä on MBA-tutkinto johtamisesta Fuqua School of Business -oppilaitoksesta ja Duken yliopistosta sekä kandidaatin tutkinto johtamisesta/rahoituksesta Pekingin yliopistosta.

Zhaohui on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön, mutta hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja Tencent Holdings Limitediin.

Share

RELATED NEWS