Mascot Bidco Oy aloittaa lunastusmenettelyn koskien Amer Sports Oyj:n vähemmistöosakkeita

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
1.4.2019 klo 20.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Mascot Bidco Oy aloittaa lunastusmenettelyn koskien Amer Sports Oyj:n vähemmistöosakkeita

Mascot Bidco Oy (“Tarjouksentekijä“) aloitti 20.12.2018 vapaaehtoisen Amer Sports Oyj:n (“Amer Sports“) hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista, jotka eivät ole Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (“Ostotarjous“). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 20.12.2018 ja päättyi 7.3.2019. Tarjouksentekijä tiedotti 12.3.2019, että se toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Lisäksi Tarjouksentekijä aloitti 13.3.2019 jälkikäteisen tarjousajan, joka päättyi 27.3.2019.

Tarjouksentekijä on ilmoittanut Amer Sportsille, että se omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Amer Sportsin kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä ja että sille on näin ollen syntynyt osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa muiden Amer Sportsin osakkeenomistajien omistamat osakkeet käyvästä hinnasta. Tarjouksentekijän ilmoituksen mukaan Tarjouksentekijä omistaa yhteensä 109 430 925 Amer Sportsin osaketta, mikä vastaa yli 94 prosenttia Amer Sportsin kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä (pois lukien Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevat osakkeet).

Tarjouksentekijä on päättänyt käyttää osakeyhtiölakiin perustuvaa lunastusoikeuttaan ja lunastaa kaikki muiden jäljellä olevien Amer Sportsin osakkeenomistajien omistamat osakkeet (“Osakkeet” ja jokainen osake erikseen “Osake“). Toteuttaakseen Osakkeiden lunastuksen Tarjouksentekijä tulee saattamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn. Tarjouksentekijä tulee vaatimaan, että Osakkeiden lunastushinnaksi vahvistetaan välimiesmenettelyssä 40,00 euroa Osakkeelta, joka vastaa Tarjouksentekijän Ostotarjouksessa maksamaa vastiketta.

Tarjouksentekijän ilmoituksen mukaan Tarjouksentekijä vastaa mahdollisesta Osakkeiden lunastuksesta johtuvasta Suomessa perittävästä varainsiirtoverosta ja lunastuksen johdosta toteutettavista arvo-osuuskirjauksista johtuvista maksuista ja veloituksista.

Lisätietoja:
Samppa Seppälä
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Amer Sports Oyj
Puh. 050 568 0533

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä (AMEAS).

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia, jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat “tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Share

RELATED NEWS